Съдържание (195/2024)

Съдържание (195/2024)

 

 

Актуално - чл. 73, ал. 1 и 6

 

Актуални моменти при предоставянето на информация от работодателите/платците на доходи на физически лица със справките по чл. 73, ал. 1 и 6 от ЗДДФЛ за 2023 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Деклариране на информация по чл. 73, ал. 1, т. 4, б. “б“ във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 7

Лорета Цветкова, данъчен експерт

 

Счетоводство - годишно приключване

 

Промените в  МСС/МСФО, приложими за финансовите отчети за 2023 г. (продължение) 

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор

 

ЗСч. ЗДДС. Относно отчитане на приход от отстъпеното право на строеж    

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор


ЗСч. ЗКПО. СИДДО. Относно счетоводно и данъчно третиране на МСД в Австрия    

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор


ЗСч. Отчитане на инвестиция на дружество - майка в дъщерно дружество

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор

 

Коментари - ЗКПО

 

Последните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (продължение) 

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Специфика - ЕТ

 

ЗДДФЛ. ТЗ.  Продажба на недвижим имот от трима наследника, придобит от наследен ЕТ, поет от единия от тях

Александра Атанасова, адвокат

 

ЗДДФЛ. Относно деклариране на дневните командировъчни пари на ЕТ съгласно чл. 73, ал. 1, т. 4

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ЗОПБ.  Относно възможност за санкциониране на скрито разпределение, извършвано от ЕТ

Александра Атанасова, адвокат

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Относно интернет сайт за дизайн на снимки и видеоклипове за ФЛ от ЕС и трети страни

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно документиране на доставки електронни услуги към ФЛ от ЕС и трети страни    

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно право на ДК при извършване на консултантски слуги в полза на лица от САЩ и получени услуги от ЕС и САЩ 

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно регистрация по ЗДДС при месечни консултантски услуги към фирма, регистрирана по ДДС в Англия   

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно условията за прилагане на чл. 13, ал. 6 при внос на стоки

Даниела Даракчиева, данъчен експерт


ЗДДС. Относно право на ползване на данъчен кредит за автомобил

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно корекция на  ДК по чл. 79 при наложителен ремонт на сграда, последващо продавана като освободена доставка

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Наредба № Н-18. Относно регистриране на сайт като електронен магазин, при извършване на плащания през платформа Stripe

Юлия Калчева, данъчен консултант


Наредба № Н-18. Относно третиране на плащане „услуги по иницииране на плащания“, посочено в чл. 4, т. 7 от ЗПУПС

Юлия Калчева, данъчен консултант


Наредба № Н-18. Относно номерация на документите издадени при плащане с карта и тези с пощенски паричен превод

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

ЗКПО. Относно третиране на разходи за ваучери за храна при промяна в трудовия договор    

Кети Славова, данъчен експерт


ЗКПО. Относно непредоставяне на социални придобивки на държавни служители

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Относно право на ползване на облекчение по чл. 18, ал. 1 от украински гражданин   

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант


ЗДДФЛ. Относно документиране на доходите от събиране на диворастящи гъби и плодове

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ТЗ. Относно възможността членове на СД на АД да са без сключени договори и без възнаграждение

Александра Атанасова, адвокат

Следващ брой

 

Следващ брой