Данъци и счетоводство

Актуални моменти при предоставянето на информация от работодателите/платците на доходи на физически лица със справките по чл. 73, ал. 1 и 6 от ЗДДФЛ за 2023 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се  припомни обхватът на изплатените доходи на физически лица през 2023 г.,  за които се предоставя информация със справките по чл. 73 от ЗДДФЛ, като се обърне внимание на новите моменти.

ЗДДФЛ. Деклариране на информация по чл. 73, ал. 1, т. 4, б. “б“ във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 7

ЗДДФЛ. Въпрос. През 2021 г., съгласно разпоредбите на КСО са създадени т.нар. фондове за изплащане на пенсии, които функционират като обособено имущество към съответната пенсионна компания. От фондовете се изплащат пожизнени пенсии/разсрочени плащания на лицата, осигурени в Универсален пенсионен фонд, които са придобили право на допълнителна пенсия за старост при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Лицата осигурени във Фондовете за разсрочени плащания и Фондовете за изплащане на пожизнени пенсии получават месечни плащания. Също така осигуряването в Универсален пенсионен фонд дава право на еднократно изплащане на средства, когато размерът на средствата по индивидуалната партида на лицата е по-малък от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.

 

Въпроси:

1. Подлежат ли на деклариране в справката по чл. 73, ал. 1 изплатените суми от Фондовете за изплащане на разсрочени плащания и Фондовете за изплащане на пожизнени пенсии?

2. Подлежат ли на деклариране в справката по чл. 73, ал. 1 изплатените еднократни суми от Универсален пенсионен фонд, за лицата които няма достатъчно средства по партидата си, за да получават разсрочени плащания или пожизнени пенсии?

    

 

Отговор: Лорета Цветкова, данъчен експерт