Данъци и счетоводство

Промените в МСС/МСФО, приложими за финансовите отчети за 2023 г.

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор

 

Целта на материала е да се разгледат промените в  МСС/МСФО, които влизат в сила от 01.01.2023 г. и които предприятията трябва да отразят във финансовия си отчет за 2023 г. В настоящия брой ще се разгледа новият стандарт -  МСФО 17 Застрахователни договори.

ЗСч. ЗДДС. Относно отчитане на приход от отстъпеното право на строеж

Казус. Търговско дружество (ТД ЕООД), регистрирано по ЗДДС, закупува с инвестиционна цел УПИ на стойност - 100 000 лева и
стара сграда в УПИ - 35 000 лева. Дружеството извършва проектиране за строителство в закупеното УПИ на сграда със смесено предназначение - жилища, парко места и търговска част на приземния етаж. Проектирането е на стойност - 50 000 лева. Проектът е одобрен от общината и е издадено разрешение за строеж за което дружеството заплаща такса от 10 000 лева. Поради това, че ТД ЕООД не е строително предприятие, същото сключва нотариален договор за отстъпено право на строеж срещу обезщетение с имоти - апартаменти, паркоместа и магазин със специализирано строително предприятие (ССП ЕООД). Отстъпеното право на строеж е оценено на стойност  -350 000 лева без ДДС. Съгласно изискванията на ЗДДС, дружествата издават насрещни фактури, както следва: ТД ЕООД издава фактура с обяснителен текст "отстъпено право на строеж съгласно нотариален акт № ....." на стойност с данъчна основа - 350 000 лева, ДДС  - 70 000 лева и обща стойност - 420 000 лева 
ССП ЕООД издава фактура с обяснителен текст "аванс съгласно нотариален акт № ....." на стойност с данъчна основа - 350 000 лева, ДДС - 70 000 лева и обща стойност - 420 000 лева


Въпрос:

Като какъв приход следва да се третира отстъпеното право на строеж документирано във фактурата на ТД ЕООД: по вид - текущ в годината на издаване на фактурата или разсрочен с признаване при продажба на активите получени като обезщетение? по характер - като приход от дълготрайни активи или друг вид?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗСч. ЗКПО. СИДДО. Относно счетоводно и данъчно третиране на МСД в Австрия

Казус. Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, извършва изцяло дейност в Австрия през 2023 г. с австрийски ДДС номер и австрийско счетоводство. Внася се ДДС и корпоративен данък в Австрия по австрийските закони. Дейността на фирмата е координатор по строителен проект в Австрия (строеж на къщи).

 

Въпрос:

Какво е счетоводно и данъчно третиране на получените приходи и направените разходи в ГФО на българското дружество?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗСч. Отчитане на инвестиция на дружество - майка в дъщерно дружество

ЗСч. Въпрос. Българско дружество „А“ придобива участие в испанско дружество „В“, което притежава 100 от дружество със специална инвестиционна цел „С“ - special purpose vehicle (SPV) в Испания. С разработва проект за фотоволтаична централа „D“ на територията на Испания. „С“ притежава земята, върху която се разработва проектът. Целта е, когато проектът е завършен до статус „готов за изграждане“, „А“ да продаде участието си в „В“. Относно сделката за инвестицията: „А“ придобива 90% участие в „В“ (първоначално закупени х брой акции), като за осигуряване на средствата до постигане на статус „готов за изграждане“ „А“ взема решения (съобразно съответния етап на разработка на проекта) за увеличение на капитала в „В“ с издаване на нови акции, съответно разходите на „А“ във връзка с придобиването на акциите в „В“, както и анализи на „С“ и проекта „D“ са: a. due diligence review на „С“ и на проекта „D“ , извършен от испанско дружество; b. технически Due diligence на проекта „D“ , извършен от испанско дружество; c. нотариални такси във връзка с придобиванията; d. ежемесечни такси на испанско дружество за надзор върху изпълнението на проекта.


Въпроси:

1. Как следва да се отчита инвестицията на „А“ в „В“? (Дружество „А“ прилага НСС.)

2. Направените разходи от „А“ следва ли да се отчитат като текущи или да са част от

цената на инвестицията?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор