Съдържание (198/2024)

Съдържание (198/2024)

 

 

Коментари

 

Попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. (ред по ред) с примери 

доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 

Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при нефинансови предприятия

 

Пример: Третиране по реда на ЗКПО на непризнати разходи от обезценка на вземане при нефинансовите предприятия

 

Пример: Задължения

 

Пример: Брак на дълготрайни активи и други специфични случаи на отписване

 

Пример: Липси и брак на материални запаси

 

Пример: Липси на дълготрайни активи

 

Пример: Разходи, представляващи доходи на местни физически лица

 

Пример: Регулиране на разходи за лихви единствено по реда на чл. 43 от ЗКПО

 

Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне

 

Пример: Данъчно третиране на дарение (финансиране, помощ), обвързано с амортизируем актив

 

Пример: Временно преустановяване на данъчна амортизация

 

Пример: Данъчно третиране на оперативен лизинг по МСФО 16

 

Пример: Данъчно третиране по реда на ЗКПО на дивиденти, разпределени под формата на активи от местно юридическо лице

 

Пример: Приходи от дивиденти, начислени от юридическо лице

 

Пример: Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

 

Пример: Резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчно амортизируеми активи

 

Пример: Разходи във връзка с непризнат данъчен кредит по ЗДДС

 

Пример: Разход, отчетен от доставчик за начислен от него или от органа по приходите ДДС

 

Пример: Приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по ЗДДС

 

Пример:  Създаване на данъчен нематериален актив (сертифициране по ISO)


Пример: Изходящи трансфери на данъчни амортизируеми активи

 

Пример: Изходящи трансфери на активи, които не са данъчни амортизируеми активи

 

Пример: Отчетени разходи за изграждане и подобрение  на елементи на техническа инфраструктура - публична държавна/общинска собственост