ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. (ред по ред) с примери

доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Целта на материала е да се проследи преобразуването на счетоводния финансов резултат ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. в част V на декларацията „Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък“ ред по ред. При необходимост при разглеждане на преобразуванията в част V се правят препратки и към редове от помощната справка, включително и към числови примери във връзка с тях. Отделно са разработени примери, илюстриращи най-често срещани преобразувания, намерили отражение само в помощната справка.