Данъци и счетоводство

ЗСч. ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. КСО. Относно третиране на карти Мултиспорт за персонала за сметка на работодателя

Казус. Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, предоставя карти Мултиспорт на всички свои служители, изцяло за сметка на работодателя. Доставчикът на картите издава фактура с ДДС. Общата стойност (данъчна основа + ДДС ) е равна на общата стойност на картите Мултиспорт предоставена на служителите. По получената фактура не се ползва данъчен кредит. Тъй като става въпрос за социален разход, не се удържа данък общ доход от служителите. Относно осигуровките разбирането е, че се дължат осигуровки, които са изцяло за сметка на работодателя, и не трябва да се удържат от служителите.

 

Въпроси:

1. Правилно ли е разбирането на дружеството във връзка с отчитането на картите съгласно ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО и КСО?

2. Какви следва да са счетоводните записвания? 
 

ЗСч. ЗДДФЛ. Относно отчитане дял на починал съдружник

Казус. Единият от двамата съдружници в ООД е починал. Делът се разпределя и изплаща на неговите наследници, но има пари в банката по актива на баланса, а по пасива тези пари са отразени в резерва. След изплащане на дела, резервите са прехвърлени в неизплатена печалба от минали години и ползвана от останалия съдружник до ликвидация на фирмата.

 

Въпрос:

Какво се включва в разпределението и изплащане на дял при починал съдружник и правилно ли е прехвърлената печалба първо като резерва и след това да се върне отново в баланса, като печалба от минали години.

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗСч. Относно придобиване на имоти за сметка на трето лице

ЗСч. Въпрос. Фирма ООД с двама съдружника физически лица е извършила следните сделки във връзка с придобиване на недвижими имоти:

  1. Придобит недвижим имот с нотариален акт. Средствата за покупката на имота са заплатени с получен кредит от банка. Договорът за кредит обаче е на името на единия съдружник и паричните потоци въобще не са минали през банковата сметка на дружеството. Нотариалният акт е оформен като покупка в полза на трето лице - фирмата става собственик на имота, но цената е платена от съдружника.
  2. Придобит имот срещу задължение към доставчик. На доставчика е заплатено директно от банката и във фирмата остава това задължение.


Въпрос:

Какво е счетоводното отчитане при всяка от посочите сделки?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗСч. Относно формиране цената на придобиване на стоки

ЗСч. Въпрос. Фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува стоки от трета страна, като е подписан договор с външна фирма за освобождаването на стоките на митница, съхранение на стоки на техен склад, претоварване/хамали. В края на всеки месец тази фирма фактурира стойността на извършените митнически услуги, включително и останалите услуги, посочени по-горе.

 

Въпрос:

От гледна точка на СС 2 при формирането на цената на придобиване на стоките, освен покупната цена и митото, трябва ли да се  включат и следните услуги: митнически услуги и - разтоварване на стоките на склад.

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор