Съдържание (201/2024)

Съдържание (201/2024)
 

 

Счетоводство - годишно приключване

 

Някои актуални въпроси при представянето на финансовите отчети на предприятията за 2023 г.

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Счетоводно отчитане и представяне на брака на активи

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор  


Дискусионно

 

ЗДДФЛ. Относно третиране на организирано хранене на служители и разходи за гости при работни срещи

доц. д-р  Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Относно третиране на разходи за карти за градския транспорт на персонала за цялата градска мрежа
Ганка Петрова, Людмила Мермерска

 

Казуси -  признаване на разходи по ЗКПО

 

ЗКПО. ЗДДС. Относно получена комисионна при условията на афилиейт партньорство

Румяна Йорданова, Ганка Петрова

 

ЗКПО. Относно третиране на разходи при организирано хранене и настаняване на служители и гости при работни срещи

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

ЗКПО. Относно разход за начислен данък по чл. 79, ал. 1 от ЗДДС при установени липси по реда на чл. 28, ал. 3, т. 4
доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Полезна информация - ЗДДС, ЗТРРЮЛНЦ

 

Относно регистрацията по чл. 97а от Закона за данъка върху добавената стойност

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Задължение за съхраняване на архив от търговците, клоновете на чуждестранните търговци, ЮЛНЦ и клоновете на чуждестранните ЮЛНЦ

Александра Атанасова, адвокат

Съдебна практика - ЗКПО 

 

Обзор на актуална съдебната практика по Закона за корпоративното подоходно облагане – І част (м. януари - м. април 2024 г.)

Румяна Йорданова, данъчен консултант
 

Въпроси - отговори

 

 

ЗДДС. Въпрос. Относно деклариране на освободена ВОД във VIES-декларация

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно задължителна регистрация на американско дружество в България

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно особен случай на ВОП

Ганка Петрова, данъчен експерт
 

ЗДДС. Относно отразяване на корекция при осъществен ВОП и неначислен в срок данък
Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно документиране на брак на ДМА

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Относно предоставяне на електронни ваучери за храна 

Кети Славова, данъчен експерт

 
ЗКПО. Относно общодостъпността на социалните придобивки при отказ от получаването им

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Относно деклариране по чл. 73, ал. 1 на такса на ЧСИ по изпълнително дело на работник, удържана от заплатата му

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Относно доходи от лицензионен договор за търговската марка

Евгения Попова, данъчен експерт

     
Следващ брой

 

Следващ брой