Данъци и счетоводство

ЗДДФЛ. Относно третиране на организирано хранене на служители и разходи за гости при работни срещи

ЗДДФЛ. Въпрос.  Дружество „А“ е дистрибутор на стоки в България. На всяко тримесечие се провеждат работни срещи в страната и чужбина, на които участват служители на дружеството и представители на търговските дружества, чиито стоки се дистрибутират, на които се правят отчети за извършената работа през изтеклото тримесечие и планове за следващото тримесечие.

 

Организацията на срещите се прави от наета туристическа агенция, която издава фактура с посочена обща сума за организирането на събитието, в която се включват хотелското настаняване, изхранването, наема на залата, кафе паузите и организираната празнична вечеря. Изхранването превишава двукратния размер на дневните командировъчни пари, определени в  нормативен акт.

 

Въпроси:

1. Какво е данъчното третиране на организираното хранене на персонала по реда на ЗДДФЛ? Как следва да се декларира в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ?

2. Какво е данъчното третиране  на направените разходи в полза на гостите на дружеството реда на ЗДДФЛ? Как следва да се декларират в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ?

 

Отговор: доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Относно третиране на разходи за карти за градския транспорт на персонала за цялата градска мрежа

Казус. Дружество предоставя на служителите си карти за градски транспорт (поименни, за територията на гр. София, едногодишни), които следва да бъдат използвани за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно. Предоставянето им е за сметка на социалните разходи и е по решение на управителя на дружеството (с подписана заповед за предоставянето). Лицата, които не желаят да се възползват от придобивката потвърждават това обстоятелство с писмен отказ.

 

Въпроси:

1. Има ли дружеството право на данъчен кредит по фактурите за карти за градски транспорт на основание чл. 70, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, т.е. може ли да се приеме, че закупуването на транспортни карти е вид транспортно обслужване от гледна точка на ЗДДС?
2. Дружеството не плаща 10% данък върху разходите за транспортни карти на база на чл. 210 ал. 1 от ЗКПО. Има ли основание за това?
3. До каква степен би бил рисков фактът, ако картата за градски транспорт е за цялата градска мрежа, а не за определена линия от местоживеене на служителя до офиса, различна за всеки един служител? Преценено е, че администрирането на карти за конкретна линия е трудоемко при минимална разлика в цената в случай на едногодишна карта, затова предпочитан вариант е картите да бъдат за цялата градска мрежа.


Отговор: Ганка Петрова, Людмила Мермерска