Данъци и счетоводство

Относно регистрацията по чл. 97а от Закона за данъка върху добавената стойност

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Предлагаме кратък информационен материал относно особеностите при регистрацията по чл. 97а от Закона за данъка върху добавената стойност, с цел избягване на допускани в практиката грешки, най-често на ползване на право на данъчен кредит.  
 

Задължение за съхраняване на архив от търговците, клоновете на чуждестранните търговци, ЮЛНЦ и клоновете на чуждестранните ЮЛНЦ

Александра Атанасова, адвокат

 

Разгледани са новите разпоредби в чл. 6, ал. 4 и ал. 5 на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, въведени с § 73 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари, обнародван в „Държавен вестник“, брой 84 от 06.10.2023 г.