Справка по чл. 73 ЗДДФЛ и Декларация по чл. 50 ЗДДФЛ

На какво да се обърне внимание при попълване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2010 г.?
 
 
 Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
До 30. 04. 2011 г. предприятията и самоосигуряващите се лица, следва да изготвят Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, в която да посочат изплатените през 2010 г.  доходи на физически лица. За посочване на неверни или непълни данни се налага глоба или имуществена санкция в размер до 250 лв., а в случай, че нарушенията са извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице (чл. 82, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ). Въпреки, че информацията, изисквана в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ се попълва от години, опасенията да не се достигне до сериозните санкции по повод недекларирани доходи, още повече при промени в начина на третиране на  отделни видове доходи, пораждат въпроси:
-          Декларират ли се доходи на съдружници за полагане на личен труд в дружествата, вкл. и изплатените им командировъчни пари?
-          Декларират ли се доходите на физически лица, регистрирани по ЗДДС?
-          Декларират ли се доходи на нотариуси и адвокати?
-          Декларират ли се доход от наем в полза на непълнолетно лице?
-          Декларират ли се поименно  лицата – собственици на етажна собственост, за получения наем, изплатен на домоуправителя?
-          Винаги ли се декларират доходи, изплатени на чуждестранни лица, например при закупен автомобил от чуждестранно лице в чужбина и т.н.
Най-често задавани въпроси относно попълване на декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г.
 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Независимо, че новите моменти във връзка с попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ са  само три: (облагане на доходите на съдружници (собственици) в дружества/член-кооператори, както и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите; облагане на доходите на регистрираните земеделски производители от производство на непреработени продукти от селско стопанство; промени в процедурата на ползване на данъчното облекчение за млади семейства, регламентирано в чл. 22а от ЗДДФЛ) продължават да възникват въпроси, на част от които ще се опитаме да отговорим:
-          Как се декларират доходи от полагане на труд от местно физическо лице, наето от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната?
-           В кои случаи доходите от продажба на недвижимо имущество (вкл. и от учредено вещно право на строеж) не подлежат на деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г?
-          Какви са конкретните изисквания за ползване на данъчното облекчение за младо семейство през 2010 г.?
-         Как се декларират субсидиите, получени от земеделските производители? и т.н.
Доказателствена сила на писмените доказателства
 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
На съставянето на документите и тяхното подписване и оформяне в ежедневната търговска дейност се гледа като на досадните подробности, които сякаш затрудняват работата на търговците. Фактурите, договорите протоколите се превръщат в писмени доказателства при необходимост от доказване на правата или защита на интересите на правния субект. Добре е да се знае каква е доказателствената сила на документите в административното и съдебното производство, защото е възможно малки детайли да ни затруднят или лишат от съществени доказателства.
 
Целта на материала е да се анализира доказателствента сила на различните документи, ползвани в стопанската практика, вкл. и доказателствента сила на подписа (независимо, че името и фамилията на съставителя, както и неговият подпис не се изискват вече за целите на ЗДДС и ЗСч), както и в чия тежест е доказването неистинността на писмените доказателства.