Взаимоотношения с персонала и отговорност за вреди

Данъчна практика при третиране по реда на ЗДДФЛ и ЗКПО на обезщетения за вреди, получени от местни физически лица

Подбрани са отговори на НАП, публикувани в Система “Въпроси и отговори” от Интернет страницата на НАП относно третиране по реда на ЗДДФЛ и на ЗКПО на обезщетения за вреди, вкл. пропуснати ползи, получени от местни физически лица:

  • Как да се отграничи обезщетението за пропусната полза между лица, при които липсва договорно (облигационно) правоотношение от останалите обезщетения за причинена вреда?
  • Какво е данъчното третиране по реда на ЗДДФЛ на получено обезщетение от физическо лице за причинените му вреди (унищожаване на част от посевите на физическото лице вследствие пръскане с препарати на съседни ниви)?
  • Какво е данъчното третиране по реда на ЗДДФЛ на задатък (капаро), в случай, че до изтичане на календарната година на получаване на задатъка поради виновно поведение на купувача по договора не се сключи окончателен договор и продавачът придобие правото да задържи сумата на задатъка като неустойка?
  • Какво е данъчното третиране по реда на ЗДДФЛ на обезщетения за неимуществени и имуществени вреди, причинени от трудова злополука, законната лихва от причиняване на увреждането до окончателното издължаване обезщетението, както и на присъдените съдебни разноски?
  • Какво е данъчното третиране по реда на ЗДДФЛ на изплатено обезщетение след постигнато споразумение въз основа на жалба до Европейския съд в Страсбург?
  • Следва ли с разходи, начислени от дружество за: обезщетение във връзка с трудовата злополука на работник по чл. 200 от КТ, лихва и съдебни разноски, да се увеличи счетоводният му финансов резултат по реда на чл. 26, т. 6 от ЗКПО?