Облагане на ЕТ и обжалване на РА

ЗДДС. Промени в ЗДДС по отношение на туроператори

ЗДДС. Въпрос: В началото на декември 2011г. в качеството си на туроператор сме платили авансово 50% от  стойността по настаняване на 04. 01. 2012 към хотелиер в България.За превода сме получили фактура за аванс с дата 09. 12. 2011, по която нямаме право на данъчен кредит. На 04.01.2012 ни е издадена фактура за настаняването и на  отделен ред е приспаднат аванса. Правото ни на данъчен кредит е върху данъчна основа и начисленият ни ДДС по тази фактура са на стойност 50% от  стойността на настаняването, а дължим  ДДС върху  цялата стойност по настаняването, тъй като клиент ни е друг туроператор. Поискахме от фирмата - хотелиер да издаде кредитно известие към фактурата за аванс и фактура на цялата стойност  на настаняването, като по този начин ще ползваме в ДДС в пълен размер като данъчен кредит. Но от фирмата - хотелиер поискаха основание за издаване на кредитно известие. Моля за разяснение какви следва да са издадените документи и на какво основание?


Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант

 

ЗДДС. Допуснати грешки в подадена Справка-декларации за ДДС

ЗДДС. Въпрос: Имам следния казус: За м.11/2011 е пропуснато в Справка-декларация по ДДС да бъде деклариран приход от продажби по касов апарат бруто 110,00 лв  (ДДС-18,33). Резултатът за м.11 е 290.00 лв за възстановяване. Пропускът е открит в началото на месец януари 2012. На горещия телефон на НАП казаха да се пусне молба за корекция по чл.126 на декларацията по ДДС. След пускане на молбата, последва обаждане на инспектор от съответния офис на НАП. Нейното становище беше, че молбата е пусната неправилно и дружеството няма право на корекция по чл.126, ал.2 от ЗДДС, защото по нейните думи тази алинея се отнасяла за корекция на коригирани до 14-то число данни. В същото време не можа да ни каже как можем да направим исканата от нас корекция и да декларираме пропуснатата сума. Моля за насока за решаване на казуса.

 


 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Преотстъпване на право за придобиване на лизингова вещ

ЗДДС. Въпрос: Ситуацията е следната: През 2011 година изтече лизингов договор (с опция за прехвърляне на собствеността) за лек автомобил, за който лизингополучателят не е ползвал данъчен кредит по ДДС, съгласно чл.70, ал.1, т.4 от ЗДДС.Всички вноски са платени от лизингополучателя, включително и остатъчната
стойност по договора, която се заплаща само, когато лизингополучателят желае да придобие автомобила. При прехвърлянето на автомобила пред нотариус, лизингодателят е предложил варианти автомобилът да се прехвърли на лизингополучателя или на трето лице, посочено от лизингополучателя. Подписана е нотариално заверена молба от лизингополучателя за придобиване на автомобила от трето лице - съдружник в дружеството - лизингополучател. Направена е и оценка на МПС - то от Интерамерикан България ЗЕАД. Какъв ще бъде данъчният ефект от гледна точка на ЗДДС?  Какво бихте препоръчали да се направи при така развилите се събития, така че да е най-благоприятно за фирмата?


Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 

ЗКПО. Третиране на ползван, но незплатен отпуск за минали години

ЗКПО.   Въпрос:  Може ли да се признае в намаление за 2011 г., посочена в увеличение сума за компенсируеми отпуски за 2010 г., при условие, че отпускът  е ползван през декемри месец, 2011 г, , но изплащането ще стане през м. януари  2012 г. 

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Задължение за подаване на годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от съдружник в ООД

ЗДДФЛ. Въпрос: Следва ли да подава данъчна декларация съдружник в ООД, чийто доходи през 2011 г. са единствено по договор за управление и контрол (ДУК) в собственото дружество при условие, че доходът му е изцяло изравнен по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ към 31.12. 2011 г.? А ако е управител, вписан само в дружествения договор - без писмен ДУК?

 

 

Отговор: Доц. Д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ДОПК. Прогласяване на нищожност на ревизионен акт

ДОПК. Въпрос: Обжалваме пред административен съд ревизионен акт и видяхме, че той е издаден от лице, което не е участвало при ревизията и считаме, че това го прави нищожен. При обжалването на ревизионния акт по административен ред не сме повдигнали въпроса относно прогласяване на нищожността на акта. Възможно ли е едва пред съда да искаме прогласяване на нищожността на ревизионния акт?

  
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат