Липси на МЗ и дарение

Данъчна практика относно данъчно третиране на парично дарение от родителите по смисъла на ЗДДФЛ, ЗМДТ и ЗДДС
Приведено е разяснение на НАП, публикувано в система “Въпроси и отговори” от Интернет страницата на НАП, в което се дава отговор на следните въпроси, свързани с дарение от родители:
-          декларира ли се паричното дарение от дарителя и от надарения аналогично на заем в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)?
-          дарението облага ли се с данък по реда на ЗДДФЛ?
-          дарението облага ли се с данък по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)?
-          сумата от дарението следва ли да се включи в облагаемия оборот за целите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)?
Данъчна практика относно предоставен безлихвен заем, за който е определена лихва само за целите на ЗКПО
Подбрани са два отговора на НАП, публикувани в Система “Въпроси и отговори” от Интернет страницата на НАП, във връзка със следните въпроси:
-          какво е третирането на лихва при заемодател и заемополучател–свързани лица, определена в договор за заем само за целите на данъчното облагане, като изрично е посочено, че тази лихва няма да се дължи и изплаща между страните?
-          подлежат ли на регулиране на слабата капитализация по реда на чл. 43 от ЗКПО определените само за данъчни цели и неначислени счетоводно разходи за лихви за заемателя?