Цена на дял в ООД и прехвърляне на вземания и задължения

ЗДДС. Документиране на грешно отчетен аванс за извършени СМР
ЗДДС. Въпрос. Българска фирма, регистрирана по  ЗДДС, издава фактура на друга българска  фирма, също регистрирана по ЗДДС,  за извършени  СМР, в която приспада частично аванс, преведен по сделката. Впоследствие се оказва, че извършените СМР са по друг договор, за който няма получено авансово плащане и съответно авансът не би трябвало да се приспада. Въпросите ми са:
-         Как трябва да се процедира в този случай - чрез издаване на протокол по чл. 116 от ЗДДС или чрез издаване на ДИ по чл. 115 от ЗДДС?
-         Има ли срок, през който издаването на протокола по чл. 116 от ЗДДС и нова (вярна) фактура трябва да бъде извършено с оглед възможността получателят на фактурата да не изгуби право на ползване на ДК по новата фактура, издадена значително по-късно от датата на данъчно събитие, във връзка с което е издадена грешната фактура. В моя случай срокът е над 12 месеца.
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Съставен погрешно документ от съдебен изпълнител при публична продан
ЗДДС. Въпрос. Дружеството ни закупува имот на публична продан от ЧСИ. Имотът е заведен в счетоводството и дневник за покупки с документ за продажба по чл. 131 от ДДС. Закупеният имот е облагаема сделка, по която дружеството приспада пълен данъчен кредит, тъй като има намерение да продаде имота. В издадения от ЧСИ документ е допусната грешка при изчисление на ДДС. Приспаднатият от дружеството ДДС е в по-малък размер от начисления по документа по чл. 131 от ЗДДС, но е правилният по сделката. ЧСИ е декларирал и внесъл данък по сделката в по-висок размер. Грешката е открита в следващ данъчен период. Въпросите ни са:
- Какви действия трябва да предприемем, за да поискаме коректен документ от ЧСИ?
- Какъв е редът за корекция на неправомерно начислен, деклариран и внесен ДДС по чл. 131 от ЗДДС?
 
Разполагаме със следните документи за собственост по случая - постановление за възлагане на имота и протокол по чл. 131 от ЗДДС. 
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Прилагане на чл. 92, ал. 3 от ЗДДС за възстановяване на ДДС в 30-дневен срок
ЗДДС. Въпрос. Фирма е регистрирана по ЗДДС в България. Основната дейност на фирмата е вътреобщностна доставка на стоки (ВОД) на стоки с получател фирма регистрирана за целите на ДДС в Литва. Въпросът е дали фирмата може да се възползва от разпоредбите на чл. 92, ал.3 от ЗДДС
за възстановяване на ДДС в 30-дневен срок?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Продажба на дялове при преобразуване на търговско дружество чрез отделяне
ЗДДС. Въпрос. Става въпрос за преобразуване на търговско дружество (ЕООД) чрез отделяне и учредяване на новообразувано ЕООД. Въпросите ни са следните:
1.      Преобразуващото се дружество планира   да продаде 100 % от дяловете си в новоучреденото дружество. Следва ли прихода от продажбата на дялове, (при условие, че не се издава фактура) да се включи в дневника на продажбите за съответния период?
2.      Следва ли да се извърши корекция на ползвания данъчен кредит, и ако това е така, в кой период се извършва – в периода на продажбата или в последния данъчен период на годината и на какво основание, член, алинея от ЗДДС?
 
                                                          
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Търговия с автомобили втора употреба, закупени от Гърция с последваща продажба от автокъща, регистрирана по ДДС в Германия
ЗДДС. Въпрос. Предприятието ни е регистрирано по ЗДДС в България и извършва търговия с автомобили втора употреба. Автомобилите се купуват от дилъри в Гърция, транспортират се до България и се изпращат в автокъща в Германия за продажба до намиране на клиент.
  1. Как се третира от гледна точка на ЗДДС изпращането на стоките в автокъщата и кога възниква данъчното събитие?
  2. Как ще се третират от гледна точка на българския ЗДДС последващите продажби на стоките втора употреба на клиенти – физически лица и юридически лица от държави членки и на автокъщата, която е регистрирана по ДДС в Германия?

 

 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗКПО. Признаване на разходи за обучение в учебно заведение на свързано лице
ЗКПО. Въпрос. Съдружник в ООД иска да сключи договор за изплащане на месечна стипендия на сина си, който е приет като студент в чужбина. Ще бъдат ли признати тези разходи за данъчни цели (такса за обучение, наем за квартира, пътни)?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗКПО. Третиране на възнаграждение на юридическо лице по договор за участие в надзорен съвет

ЗКПО. Въпрос. Две дружества с ограничена отговорност, да ги наречем „Х” и „Y”, са членове на надзорен съвет (НС) в качеството им на юридически лица в трето дружество – акционерно, което ще наречем „Z”.  По съответния ред, юридически лица, членове на НС на дружеството „Z”, са излъчили свои представители – физически лица, които да представляват юридическите в дейността на съвета. С решение на Общото събрание на акционерите са определени  възнаграждения за членовете на надзорния съвет – юридически лица. Същите се начисляват в дружеството „Z” на база договор за управление и контрол на представляващите на „X” и „Y”, в полза на физическите лица, представляващи юридическите лица. Възнагражденията са изплатени през 2011 г., съответно физическите лица (представители на юридическите – членове на НС), които са получили възнагражденията ги декларират в собствената си годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, на база служебни бележки издадени от дружество „Z”.  Данъчният орган счита, че след като Общото събрание избира като член на НС юридическо лице, следва възнаграждението като член на НС, да бъде платено на юридическото лице, а не на физическото лице - представител. Имат ли основание за това и в същото време как бихме могли да защитим нашата теза, че ако бъде преобразуван сега резултатът на юридическото лице, ще се получи двойно данъчно облагане веднъж при юридическото лице - като приход за дейността в НС, и втори път - ако вече юридическото лице плати на физическото и следва да удържи данък 10% при изплащане на сумата за същата услуга? Към настоящия момент въпросното възнаграждение, което е натрупано за 4 финансови години, е изплатено на физическото лице преди 3 години - декларирано в срок, с удържан и внесен данък в бюджета.

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска

ЗДДФЛ. Третиране на командировъчни пари при управление на автомобил от собственика на ЕООД

ЗДДФЛ. Въпрос. Собственик на ЕООД, с предмет на дейност търговия, пътува до други населени места, с цел закупуване и транспортиране на стока, като лично управлява автомобила. Собственикът осъществява дейност единствено въз основа на вписване като управител в учредителния акт и не получава възнаграждение за полагания личен труд. Във връзка с извършваната транспортна услуга му се пуска командировъчна заповед по реда на Наредбата за командировките в страната и съответно му се изплащат дневни пари по реда на същата наредба (до двукратния размер), като съответно не ги облагаме. Правилно ли постъпваме или сме в нарушение? Трявало ли е да се съобразим с ограничението относно командироване на шофьори в чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредбата и съответно максималната необлагаема сума да се изчислява на база на 0,07 лв. на километър в съответствие с § 3 от ПМС № 133 и т. 6 на чл. 24, ал. 2 от ЗДДФЛ?

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ЗДДФЛ. Поемане на данъчни и осигурителни задължения на самооосигуряващо се лице
ЗДДФЛ. Въпрос. Сключихме граждански договор с лице, упражняващо свободна професия, което помоли да внася дължимите си осигуровки на каса във фирмата и ние да му ги превеждаме от фирмената банкова сметка по неговото ЕГН. Това разрешено ли е от закона? Освен това тъй като сме се договорили да му плащаме на тримесечие, възможно ли е (с негово писмено съгласие) да удържаме дължимия от него авансов данък за периода и да го внасяме по банковата сметка на НАП, където е регистриран.
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска
ЗМДТ. Задължения за собственика - наемодател при извършени от наемател разходи за ремонт или подобрение на недвижим имот
ЗМДТ. Въпрос. При извършени от наемател разходи за ремонт или подобрение на недвижим имот, съществуват ли задължения за собственика - наемодател, произтичащи от разпоредбите на Закона за местните данъци и такси?
 
 
Отговор: Златка Мицова, данъчен консултант
ТЗ. Давностен срок на запис на заповед
ТЗ. Въпрос. Имам запис на заповед, който е издаден на 10. 10. 2008 г. и е с падеж 31. 08. 2009 г. Задължението по записа на заповед не ми е платено. Има ли предвидена давност?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат