Съдебна практика изискуемост и неплатежестопсобност

Данъчна практика относно третиране по реда на ЗДДФЛ на възнаграждението, получавано от частните съдебни изпълнители, вкл. нотариуси и адвокати
Приведени са разяснение на НАП, публикувани в система “Въпроси и отговори” от Интернет страницата на НАП, в които се дава отговор на следните въпроси, свързани с третиране по реда на ЗДДФЛ на възнаграждението, получавано от частните съдебни изпълнители (ЧСИ), вкл. нотариуси и адвокати:
-          Специалните закони (Закон за частните съдебни изпълнители, Закон за нотариусите и нотариалната дейност и Закон за адвокатурата) освобождават ли ЧСИ, нотариусите и адвокатите от представяне на Декларация по реда на чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ, че са самоосигуряващо се лице пред предприятието - платец на доход, за да не бъдат обложени с авансов данък по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ?
-         Предприятието - взискател или длъжникът по изпълнителното производство е платец на дохода на ЧСИ за целите на ЗДДФЛ и съответно кой от тях следва да декларира възнаграждението му в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ?
-         Кои от плащанията във връзка с изпълнителното производство се включват в облагаемия доход на ЧСИ и кои не за целите на ЗДДФЛ?
Данъчна практика при прилагане на механизма за предотвратяване отклонение от данъчно облагане между свързани лица

Приведено е разяснение на ЦУ на НАП, публикувано в система “Въпроси и отговори” от Интернет страницата на НАП, в което се третира механизмът на прилагане на разпоредбите на чл. 15 “Сделки между свързани лица" и чл. 16 “Отклонение от данъчно облагане“ от глава четвърта “Предотвратяване отклонение от данъчно облагане“ на Закона за корпоративното подоходно облагане при взаимоотношения между свързани лица.