Промените в законодателството през 2013 г. ГДД по чл. 92 2012 г.

Издаване и предоставяне на Служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ за доходи, придобити през 2012 г.

За предприятие (респ. самосигуряващо се лице) - платец на доход на физическо лице през 2012 г. ще е налице санкция в размер до 250 лв. (до 500 лв. при повторно нарушение) за неиздаване и непредоставяне на лицето - получател на дохода, който и да е от образците на документи, предвидени в чл. 45 от ЗДДФЛ (чл. 81а от ЗДДФЛ).

Целта на материала е да систематизира в табличен вид видовете Служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ от гледна точка на условията и сроковете, при които предприятие или самоосигуряващо се лице, изплатило доходи на физически лица през 2012 г. следва да ги издаде и предостави на получателя на дохода.

Данъчно третиране на лихвите по банкови сметки с източник извън България


Вследствие направените промени, в сила от 01. 01. 2013 г. облагането на лихвите по банкови сметки с източник извън страната, придобити от местни физически лица, става силно диференцирано.

Разликите в третирането са представени в резюме в табличен вид.