Бартер по реда на ЗДДС и авансови вноски по ЗКПО

Третиране по ЗДДС на бартерите и съвместимост на нашето законодателство с Директива 2006/112/ЕО и с практиката на СЕС

 

 

Ивайло Кондарев, данъчен консултант

 


Целта на материала е анализ на постановки на ЗДДС, рагламенитращи бартерите с оглед практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС) и доколко те са съобразени с правилата на Директива 2006/112/ЕО, като отговорът на въпроса се търси на база Решение на СЕС от 19.12.2012 г. по дело C 549/11. Решението представлява специален интерес, тъй като преюдициалното запитване по него е отправено от българския Върховен административен съд (ВАС).  Коментарът е илюстриран с примери.

Въпроси във връзка с определяне и деклариране на авансовите вноски по реда на ЗКПОДоц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант


Целта на настоящия материал е да се акцентира върху отделни конкретни въпроси, възникващи във връзка с авансовото облагане за корпоративния данък:
-         Какво следва да се разбира под “нетни приходи от продажби”?
-         Как да се формира прогнозният данъчен резултат за 2013 г., на база на който да се определи размерът на авансовите вноски в ГДД за 2012 г.?
-         Каква е санкцията, ако определените за 2013 г. авансови вноски, поради неточна прогноза, се различават от годишното данъчно задължение?
-         Колко пъти може да се подаде коригираща декларация по чл. 88 от ЗКПО през годината?
-         Ще се наложи ли санкцията по чл. 89 от ЗКПО, ако определеният размер на авансови вноски при тримесечно облагане за 2013 г. не се различава повече от 20 на сто от 0,75 на сто от дължимия корпоративен данък за 2013 г., но вноските не са внесени до края на 2013 г.?
-         Ще има ли санкция, ако при деклариране в ГДД за 2012 г. на нулеви авансови вноски (или много ниски суми), през декември се внесе авансова вноска, близка до размера на  прогнозния годишен данък, с цел да се избегне отчитане  на надвнесен данък? Може ли да се приеме като опит за отклонение от данъчно облагане?
Най - често задавани въпроси относно попълване на декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г.
 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Материалът систематизира най-често задавани въпроси във връзка с попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходите, придобити през 2012 г.:

- Как се декларират в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ изплатените през 2012 г. доходи за положен личен труд в ООД /ЕООД на съдружник/собственик в качеството му на самоосигуряващо се лице?
- Как се третират доходите от тантиеми ?
- Какви са конкретните изисквания за ползване на данъчно облекчение за лице с увреждане 50 и над 50 на сто?
- Какви са конкретните изисквания за ползване на данъчното облекчение за младо семейство през 2012 г. и налице ли е право на данъчно облекчение, ако: гражданският брак е сключен след изтегляне на ипотечния кредит от единия от съпрузите; при рефинансиране на кредита; при притежаване на единия от съпрузите на идеална част от друго жилище и т.н.?
- Подлежат ли на деклариране доходите от етажна собственост с форма на управление общо събрание?
- В кои случаи внесените здравни осигуровки се вземат предвид при определяне на данъчната основа за доходи от наем?
- Облагаеми ли са доходите от така наречените “договори за разлика”? и т.н.
 

Приведени са разяснения на приходните органи и съдебна практика.

Ревизионно производство по чл. 122 от ДОПК и определяне на основата за облагане съгласно критериите по чл. 122, ал. 2 от ДОПК

 

 

Александра Атанасова, адвокат

 

 

Целта на материала е да се разгледа ревизионно производство по чл. 122 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), както и определяне на основата за облагане съгласно критериите по чл. 122, ал. 2 от ДОПК. Анализирана е данъчна и съдебна практика.