Промените в ППЗДДС. Справката по чл. 73.

Промените в ППЗДДС, в сила от 2013 г. (коментар)

 

 

Ивайло Кондарев, данъчен консултант

 

 

Предмет на коментара са направените изменения и допълнения в нормативната уредба на ДДС с Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС (обн. бр. 20 на ДВ от 28.02.2013 г.), които като цяло влизат в сила от посочената дата, а една малка част – от 15.03.2013 г. Засегнати са по-съществените от тези промени, свързани с:
-         изменения и допълнения, свързани с документирането на доставките;
-         издаване на фактура или известие към фактура от получателя на доставката;
-         държава членка, чиито правила се прилагат при самофактуриране;
-         ред за извършване на корекцията на неползван в пълен размер данъчен кредит;
-         липса на доставки на услуги между клонове или структурни звена на едно и също лице;
-         промяна, свързана с VIES-декларациите;
-         преходно правило, засягащо концесионните договори.
Попълване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2012 г.
 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
До 30. 04. 2013 г. предприятията и самоосигуряващите се лица, следва да изготвят Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, в която да посочат изплатените през 2012 г. доходи на физически лица.
 
Промените в сила от 01. 01. 2013 г. ще се прилагат към доходи, изплатени през 2013 г. За последен път Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ ще се попълва по стария  ред, но следва да се има предвид, че в актуалния й образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-1674 от 18. 12. 2012 г. на министъра на финансите (обн. ДВ, бр. 1 от 04. 01. 2013 г.) има и отделни нови особености.
 
Целта на материала е да се обърне внимание на тези особености, както и да се обърне внимание на казуси, които пораждат най-много въпроси, например:
-          Посочват ли се в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ доходи в полза на нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители?
-          Кой декларира изплатените такси на частни съдебни изпълнители - длъжникът или взискателят, стартирал изпълнителното производство?
-          Декларират ли се доходи в полза на физически лица, предоставили данъчна фактура по реда на ЗДДС?
-          Посочват ли се в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ необлагаеми доходи, изплатени на физически лица?
-          Кои доходи се считат за доходи от трудови правоотношения и не следва да се декларират в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ?
-          Кога при деклариране на доходите на чуждестранни физически лица по реда на чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, въпреки всичко те следва да се посочат и в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ?
-          Как се декларират изплатените доходи от наем при етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците? и т.н
 
Промените в Търговския закон, обнародвани в Държавен вестник, бр. 15 и бр. 20 от 2013 г.
 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
 
Целта на материала е да се разгледат последните промени вТърговския закон (ТЗ), въведени с:
-         Преходните и заключителни разпоредби на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, обнародван ДВ, бр. 15 от 15. 02. 2013 г.;
-         Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (ЗИД ТЗ), обнародван ДВ, бр. 20 от 28. 02. 2013 г.
 
Акцентът е поставен върху промените, въведени със ЗИД ТЗ и по-конкретно:
-         промените, с които се въвежда максимален срок за изпълнение на парични задължения по търговски сделки. Авторът анализира и възможните практически проблеми, които могат да породят направените промени;
-         промените относно неплатежоспособност при търговска сделка (чл. 608, ал. 1 от ТЗ) и промени относно отменителните искове по чл. 645, чл. 646 и чл. 647 от ТЗ.