Промените в ППЗДДС. Справката по чл. 73.

Данъчна практика относно третиране на дивиденти, разпределени в полза на юридически лица по реда на ЗКПО
Приведени са разяснение на НАП, публикувани в система “Въпроси и отговори” от Интернет страницата на НАП, в които се дава отговор на следните въпроси, свързани с третиране по реда на ЗКПО на дивиденти, разпределени в полза на юридически лица:
 
-          Следва ли да се удържа данък върху дивидент, разпрeделен в полза на местни юридически лица?
-          Следва ли да се удържа данък върху дивидент, при извършено разпределение на печалбата под формата на нови дялове или акции в полза на чуждестранно юридическо лице?
-          Сумите, разпределени в полза на съдружници, вкл. чуждестранни юридически лица, вследствие взето решение за намаляване на регистрирания капитал на търговско дружество, третират ли се като дивидент?
-          Може ли да се приеме, че става въпрос за разпределяне на дивидент за целите на данъчното облагане, ако Общото събрание на ЕООД, в което е преобразувано ЕАД, решава да намали собствения капитал за сметка на средствата, акумулирани във фонд «Резервен» от преобразувалото се ЕАД, като ги разпредели в полза на собственика?
-          Може ли да се приеме, че е налице разпределение на дивидент по смисъла на ЗКПО, при разпределяне на печалба от текущата година в полза на съдружник, т.е. може ли да се приеме, че е налице авансово разпределяне на дивидент?
-          Каква данъчна ставка се прилага при разпределянето на дивиденти за сметка на неразпределена печалба от минали години – тази валидна за периода на формиране на печалбата или за текущата година?
-          При разпределяне на дивидент в полза на чуждестранно юридическо лице – местно за данъчни цел на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, следва ли платецът на дохода да разполага с доказателства, че получателят на дивидента е местно лице за данъчни цели на такава държава, за да не извърши облагане при източника на основание на чл. 194, ал. 3, т. 3 от ЗКПО?
-          Какви данни следва да се попълнят в платежното нареждане за внасяне на данък върху начислен/изплатен дивидент на местно физическо лице, т.е. как следва да се внесе удържаният данък – по ЕИК на задълженото юридическо лице или по ЕГН на лицето – получател на дохода?
-          Може ли да не се удържа данък при източника по чл. 194, ал. 1 от ЗКПО при разпределяне на дивидент в полза на чуждестранно юридическо лице – местно на Сингапур, като се приложи чл. 10, ал. 1 от СИДДО между България и Сингапур?
-          Приходите от дивиденти, получени от местни юридически лица, които не са търговци, третират ли се като приходи от сделки по чл. 1 от Търговския закон и съответно включват ли се в данъчния финансов резултат, облаган по реда на ЗКПО?
Данъчна практика относно третиране на дивиденти, разпределени в полза на физически лица по реда на ЗДДФЛ
Приведени са разяснение на НАП, публикувани в система “Въпроси и отговори” от Интернет страницата на НАП, в които се дава отговор на следните въпроси, свързани с третиране по реда на ЗДДФЛ на дивиденти, разпределени в полза на физически лица:
 
-          Как се третира дивидент, изплатен в натура (под формата на недвижим имот)?
-          Какво ще бъде данъчното третиране при разпредeляне на дивидент в полза само на един от съдружниците/акционерите?
-          Какво е данъчното третиране на парични суми, придобити от физическо лице - акционер вследствие на намаление на капитала на акционерното дружество чрез намаляване на номиналната стойност на акциите?
-          Законосъобразно ли е разпределяне на дивидент в полза на съдружници – физически лица при наличие на счетоводна печалба за предходната година, но отрицателен данъчен резултат за текущата?
-          Какво е данъчното третиране на получените от съдружниците в адвокатско дружество суми от разпределена печалба на адвокатското дружество и дължат ли се осигурителни вноски върху тях?