Договор за предоставяне на персонал и обезпечително производство

ЗДДС. Прилагане на чл. 118 от ЗДДС
ЗДДС. Въпрос. Земеделски производител зарежда горива в туби от бензиностанция, използва горивото само за собствената си техника. В този смисъл, след като бензиностанцията се явява краен разпространител и на основание чл. 118, ал. 11, т. 3 от ЗДДС следва ли да се разбира, че получателят, независимо че не зарежда в резервоар закупеното гориво, а примерно в туби или варел, отпада от задължението да подава информация до НАП за закупеното гориво.
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно документиране на износ на стоки при издадена фактура за аванс в пълния размер на договорената за стоките цена
ЗДДС. Въпрос. Във връзка с получен аванс през м. януари, за износ по чл. 28 от ЗДДС сме издали фактура за аванса. Стойността на аванса е посочена в дневника за продажбите в колона 19 „ДО на доставките със ставка 0% по глава трета от ЗДДС” (както и в колона 9), съответно в клетка 14 на справката - декларация за ДДС. През м. май ще направим физическия износ на стоката.
Въпросът ми е как следва да изглежда фактурата - в смисъл:
1. Ред „име на стока” ……”количество”………. Стойност 10 000.00
2. Ред „приспаднат аванс” стойност 10 000.00
Сума за плащане 0.00
 
Като се има в предвид, че стоката е за износ и ще бъде оформена с митническа декларация (МД) и в тази МД ще има задължително стойност, не е ли нарушение несъответствието което се получава - във фактурата - стойност нула, а в МД - реалната стойност на износа? Има ли възможен друг начин за попълване на фактурата (издаване с една и съща дата на кредитно известие за стойността на аванса и издаване на фактура без приспадане на аванс). Грешно ли е ако се издаде кредитно известие за аванса и се напише нова фактура за износа?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно отказ от право на придобиване на собственост върху актив
ЗДДС. Въпрос. При договор за лизинг, при който срокът е изтекъл, клиентът е изплатил всички свои задължения и е изпълнил всички условия за прехвърляне на правото на собственост, той се отказва от това право, като двете страни се съгласяват лизингодателят да плати пазарната стойност на въпросния актив на отказващия се от правото да придобие собственост. Фактурата, която отказващият се от правото трябва да издаде, следва да бъде с ДДС. Какво основание трябва да се запише в нея? Съществува ли друг данъчен риск, свързан с този отказ от право?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно отдаване под наем на недвижим имот за жилищни нужди на физическо лице чрез работодателя му – юридическо лице
ЗДДС. Въпрос. Физическо лице е регистрирано съгласно ЗДДС на основание извършване на консултантски услуги. Същевременно отдава под наем апартаменти на физически лица, като е избрало доставките да бъдат освободени на основание чл. 45, ал. 4 от ЗДДС. Предстои сключване на договор за отдаване под наем на апартамент, за използване за жилище от физическо лице и това ще бъде изрично вписано в договора, но договорът ще бъде сключен с юридическото лице, работодател на наемателя. Тази доставка може ли да се счита за освободена доставка, при така изложените обстоятелства?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно неизползван данъчен кредит за лек автомобил, ползван за административни нужди, впоследствие предоставен под наем
ЗДДС. Въпрос. През 2012 г. закупувам лек автомобил с данъчна фактура, но не е ползван данъчен кредит. Автомобилът се използва за административни цели. През м. декември 2012 г. той се отдава дългосрочно под наем. Може ли да се приложа чл. 79, ал. 8 от ЗДДС и 67, ал. 2 от ППЗДДС? Данъчният кредит начислен по фактурата за придобиването на автомобила през м. август 2012 г. е 7000 лв. Колко лв. трябва да си начисля в протокола по чл. 67, ал. 3 от ППЗДДС?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Продажба на лек автомобил с нулева балансова стойност
ЗДДС. Въпрос. Предприятието ни придобива през 2008 г. лек автомобил с 4+1 места от фирма в Германия. Лекият автомобил е заприходен в счетоводството като дълготраен актив. Към днешна дата автомобилът е с нулева балансова стойност. При покупката му сме самоначислили ДДС с протокол, който е отразен в дневника по ДДС. Не е ползван данъчен кредит. Основната дейност на фирмата е реклама. През месец май предприятието иска да продаде лекия автомобил. Каква фактура следва да издадем – с 20% ДДС или с 0 % ДДС на основание чл. 50 от ЗДДС?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Документиране на доставките на стоки втора употреба

ЗДДС. Въпрос. Предприятието ни е регистрирано по ЗДДС в България и извършва търговия с автомобили втора употреба, за които прилага специалния ред на облагане на маржа. На 29. 04. 2013 г. клиент от Германия закупува автомобил, за който сме издали фактура на 01. 05. 2013 г. с дата на данъчно събитие 29. 04. 2013 г. – датата на предаване на автомобила на клиента. Правилно ли е издаден протоколът за начисления данък на 01. 05. 2013 г. с данъчен период май 2013 г.? В какви срокове се издават фактурите във връзка с доставка на стоки втора употреба? Важи ли 15-дневният срок за издаване на протоколите с оглед разпоредбите на чл. 117 и чл. 144 от ЗДДС?

 

 

Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Относно необходимост от регистрация по ЗДДС на собственика на предприятие на ЕТ, регистрирано по ЗДДС, след продажбата му
ЗДДС. Въпрос. Физическо лице С.А. има фирма "1" ЕТ, която е регистрирана по ДДС и фирма "2" ЕООД, която е без регистрация по ЗДДС. С.А. иска да продаде фирма "2" ЕООД на трето лице за 65 000 лева. След продажбата длъжен ли е да се регистрира по ЗДДС и като физическо лице?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗКПО. Третиране на приходи от ликвидационен дял
ЗКПО. Въпрос. Дружеството ни е мажоритарен собственик на капитала на дружество, регистрирано в друга държава – членка (Германия). Взето е решение за ликвидация на дружеството в Германия, като се предвижда разпределение на ликвидационен дял за българското дружество, който превишава стойността на придобиване на притежаваните от нас дялове. Предвид разпоредбите на чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКПО с този ликвидационен дял намалява ли се отчетените счетоводно приходи от него?    
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Третиране на доходи от дивиденти с източник в чужбина

ЗДДФЛ. Въпрос. Гръцки гражданин, който за 2013 г. ще е местно лице на България трябва да декларира дивиденти  от съучастието си в капитала на фирмата регистрирана в Панама. Дали в този случай той трябва да плати само 5 на сто окончателен данък в България и не се очаква да има каквито и да е други проблеми?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗМДТ. Третиране на прехвърляне на недвижим имот, притежаван от ЕООД в полза на физическото лице – собственик, при покупко-продажба, дарение, ликвидационен дял и дивидент
ЗМДТ. Въпрос. Какво е данъчно третиране по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) на различни варианти на прехвърляне на недвижим имот, притежаван от ЕООД, в полза на физическото лице - собственик (покупко-продажба, дарение, ликвидационен дял и дивидент).
 
 
Отговор: Златка Мицова, данъчен консултант
СИДДО. Определяне на статут на местно лице за целите на СИДДО
СИДДО. Въпрос. Става въпрос за определяне статута на две физически лица - граждани на Италия, които от 2010 г. насам пребивават целогодишно в България, имат собствен бизнес в страната, не са семейни, назначени са по договори за управление и контрол в дружествата. В Италия жилищата им са отдадени под наем - получават доходи от наем с удържан данък в Италия, имат банкови сметки в Италия, но не са единствени - и в България разполагат с такива. В Италия са съдружници в местно за Италия дружество. Не са получавали дивиденти от там. Според ЗДДФЛ са местни за България и ще трябва да подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (обр.2001а). Проблемът е, когато се сблъсках с чл. 1, ал. 2 от СИДДО с Италия. Според СИДДО те ще са местни за България, само ако имат българско гражданство. Въпросът ми е - къде тези лица ще трябва да декларират световния си доход и ако получават други доходи от Италия  - например консултантска услуга, ще могат ли да удостоверят в Италия, че са местни за България лица?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗОПБ. Третиране при обща сума на разпределени дивиденти над 15 000 лв, но отделно задължение към всеки съдружник под 15 000 лв.
ЗОПБ. Въпрос. ООД с трима съдружници иска да раздаде дивиденти, които да бъдат изплатени в брой. Решенията на Общото събрание ще бъде за обща сума 42 000 лв. по 14000 лв. на всеки съдружник. След като общата сума от протокола надхвърля 15 000 лв., но поотделно на всеки съдружник това правило не е нарушено, може ли сумите да бъдат изплатени в брой?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат