Договор за предоставяне на персонал и защита на длъжника

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на лихви с източник България, придобити от местни физически лица

В табличен вид са представени различните режими на данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на доходи от лихви с източник България, придобити от местни физически лица.