Дерегистрация по ЗДДС и командировъчни разходи

ЗДДС. Право на данъчен кредит за получени стоки и услуги във връзка с командировани лица
ЗДДС. Въпрос. Регистрирано по ЗДДС търговско дружество командирова свои служители в друго населено място в страната, във връзка с извършваната от него стопанска дейност. Същата е свързана с доставки и монтаж на подови настилки.
 
Транспортът на командированите лица се осъществява с лек автомобил (4+1 места), собственост на дружеството. Разходите за транспорт се отчитат от командированото лице с попълнен пътен лист и фактура за горивото на името на дружеството.
 
По същия начин за реализираните нощувки хотелиерът (също с регистрация по ЗДДС) е издал фактура с изискваните от закона реквизити, в която като получател е посочено търговското дружество.
 
Има ли регистрираното лице право на данъчен кредит по фактурите, издадени му по повод нощувките и зареждането на горивото?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Третиране на доставка за износ при получен аванс
ЗДДС. Въпрос. Предприятието ни е регистрирано по ЗДДС и през м. 09. 2013 г. подготвя осъществяването на износ на стоки за Република Сърбия. През м. 08. 2013 г. във връзка с този износ дружеството ни получава аванс от сръбския получател.
 
За получената сума следва ли да издадем фактура в 5-дневен срок от получаване на аванса и какво ще е основанието за прилагане на 0% ДДС?
 
Ако поради технически причини износът не се осъществи през м. 09. 2013 г., а по-късно ще има ли проблем с прилагане на 0% ДДС по фактурата за аванса?
 
Ако стоката се намира в безмитен склад на територията на Сърбия, има ли проблем с прилагане на 0% ДДС по фактурата за износ?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Покупка на машини от страна от ЕС, непристигащи в страната, продавани на клиенти от трети страни и ЕС
ЗДДС. Въпрос. Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС и закупува машини от гръцки доставчици с гръцки ДДС номера. Гръцките доставчици ни издават фактури за машините без да начисляват гръцко ДДС.
           
Машините не пристигат в България и от Гърция се продават веднага или след месец на клиенти от трети страни и ЕС. Когато се продават по-късно машините са в склада на гръцките доставчици. При износ митническата декларация се издава на името на българското юридическо лице.
 
Как следва да третираме покупката на машините от гледна точка на нашия ЗДДС?
 
Как следва да третираме продажбите на машините в полза на клиенти от трети страни и ЕС от гледна точка на ЗДДС?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Третиране на стока закупена от фирма от ЕС, но внесена от САЩ
ЗДДС. Въпрос. Закупихме стока от фирма от Унгария, която е регистрирана по ДДС в Унгария, за което получихме фактура от нея. Стоката обаче е изпратена от САЩ и осъществихме внос, за което имаме съставена митническа декларация (МД) с изпращач - унгарската фирма.
 
Как се процедира с МД и трябва ли да съставя Протокол за вътреобщностно придобиване по чл. 117 от ЗДДС за фактурата?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Документиране на сделка с недвижим имот
ЗДДС. Въпрос. “Бета” АД продава на “Гама” ООД собствен поземлен имот в регулация с площ 5000 кв. м. и с три прилежащи сгради:
-          Сграда 1 – с площ 500 кв. м. и на един етаж ,
-          Сграда 2 - с площ 100 кв. м. на един етаж и
-          Сграда 3 с площ 250 кв. м. на един етаж.
Сградите не са нови.
 
Поземленият имот има подобрения - асфалтова площадка и ограда, които са заведени в счетоводния амортизационен план като отделни активи, с отделни номера в групата на съоръженията.
 
 
"ГАМА" АД издава две фактури
 
 1. Фактура 1/01. 08. 2013 г.
  1. Сграда 1 с площ 500 кв. м., която е стара 1бр. 50000 лв. 50000 лв.
  2. Сграда 2 с площ 100 кв. м., която е стара 1бр. 10000 лв. 10000 лв.
  3. Сграда 3 с площ 250 кв. м., която е стара 1бр. 25000 лв. 25000 лв.
  4. Земя, прилежаща към стари сгради 850 кв. м. 1 бр. 8500 лв. 8500 лв.
  Обща стойност...................................................................................... 93500 лв.
  Основание за неначисляване на ДДС чл. 45, ал. 3 от ЗДДС
   
 2. Фактура 2/01. 08. 2013 г.
  1. Земя 4150 кв. м. 1 бр. 41500 лв. 41500 лв.
  2. Ограда 1 бр. 2000 лв. 2000 лв.
  3. Асфалтова площадка към земя с площ 4150 кв. м. 1 бр. 4000 лв. 4000 лв.
  Увеличава се данъчната основа с 5000 лв. (нот. такси, данък по ЗМДТ, такса вписване)
  Данъчна основа .......................................................................................... 52500 лв.
  ДДС 20% ..................................................................................................... 10500 лв.
  Стойност на сделката 58 000 лв.
   
Правилно ли са съставени двете фактури?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Третиране на услуга, свързана с български курорт, оказвана от дружество, установено в страна-членка
Въпрос. ЗДДС. Дъщерна фирма на австрийска компания-майка проявява интерес за обезопасяване на един склон/скат в български ски курорт. Дъщерната фирма е със седалище в Австрия. Компанията-майка обаче има клон в България. Разполагаме със следните данни:
 
Продължителността на строежа е под 6 месеца, поради това няма да се отваря клон на австрийското дъщерно дружество в България. Как ще протече данъчното облагане на оборота? Възможна ли е Reverse Charge прехвърляне? Трябва ли ни данъчна регистрация?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Възможност за задължителна регистрация по ЗДДС на съдружник, полагащ личен труд в дружеството
ЗДДС. Въпрос: Съдружник в търговско дружество получава в рамките на една година (2013) наведнъж възнаграждение за минали години (2009 - 2012), което общо превишава 50 000 лв., но съобразно годините, за които се отнася, е по-малко от 50 000 лв. (в рамките на 25 000 – 30 000 лв. годишно).
 
Подлежи ли съдружникът на задължителна регистрация по ЗДДС? В случая има ли значение дали възнаграждението е изплатено на база протокол по чл. 124 от ТЗ, или въз основа на граждански договор по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД)?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗКПО. Третиране на разходи от отписване на вземане при несъстоятелност на длъжника

Въпрос. ЗКПО. Имаме несъбрано вземане за проектантска услуга от три години. Длъжникът вече е обявен в несъстоятелност, като е ясно, че не можем да съберем вземането си. Собственикът на фирмата не желае да отчета разход от отписване на вземане през годината, тъй като силно ще се влоши финансовият резултат на дружеството. Какви са последиците от гледна точка на ЗКПО, ако не отпиша вземането тази година?

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Третиране на доброволно удържан и внесен авансов данък върху доходи от наем за четвърто тримесечие
ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице - съдружник в ООД, получава доходи по договор от наем със същото ООД. Мога ли все пак да удържа авансов данък върху доходи от м. октомври - м. декември  изплащани от ООД, тъй като съдружникът иска текущо да си плаща данъка?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Право на ползване на годишна отстъпка от 5 на сто върху данъка за довнасяне при доходи от наем
ЗДДФЛ. Въпрос. Получавам доходи от наем от физическо лице. Действително ли не трябва да ги декларирам за м. октомври, ноември и декември и ако е така ще мога ли да ползвам отстъпката от 5 % върху данъка за тези доходи?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Третиране на възнаграждения за услуги, оказани от самоосигуряващо се лице през четвъртото тримесечие

ЗДДФЛ. Въпрос. Адвокат получава доходи от физически и юридически лица за извършваните правни услуги. На юридическите лица е представил Декларация по реда на чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ, че е самоосигуряващо се лице и затова сам се е облагал авансово по чл. 43 от ЗДДФЛ и досега сам подава всяко тримесечие Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, като е попълвал р. 1, кол. 4. Права ли съм, че за доходите получени през четвъртото тримесечие адвокатът не следва да подава Декларацията по чл. 55, ал .1 от ЗДДФЛ и не следва да се самооблага, а облагането на доходите му придобити през четвъртото тримесечие ще бъде само годишно - въз основа на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ?

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗСч. Относно липсваща първична документация
ЗСч. Въпрос. Какво е необходимо да се направи след като за периода м. 07. 2011 г. - м. 07. 2013 г. липсва цялата счетоводна и ТРЗ документация, освен това липсва и архив на счетоводната и ТРЗ програмна база? Какво годишно счетоводно приключване може изобщо да се направи за 2013 г.?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, Людмила Мермерска