Съпътстващи доставки и избор на управител

ЗДДС. Отчитане на ВОП
ЗДДС. Въпрос. Българска фирма купува стоки от Гърция. Фактурата за покупка е издадена на 30.04.2013. Товарителницата за превоз на стоките също е от 30.04.2013, няма дата на пристигане. Сделката е декларирана с протокол съгласно чл. 117 от ЗДДС в дневниците за м. май.
 
Въпросът ми е допуснала ли съм грешка като съм декларирала ВОП през м. май и ако да – каква ще е санкцията?


Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно договор за наем без уговорен срок за плащане на вноските
ЗДДС. Въпрос. Дружеството ни получава фактури с дата 19.09.2013 г. от чуждестранно юридическо лице с валиден ДДС номер за наем на леки автомобили, товарни автомобили и автомобили 6+1 места за м. 11-12/2011 г., 2012 г. и от м. 01 до м. 08/2013 г. въз основа на договор за наем от 2011 г. Договорът за наем е с уговорен месечен наем и не е уговорен срок на плащане. Фактурите са платени през м. 10/2013 г. Чуждестранното юридическо лице е мажоритарен съдружник в нашето дружество. Дружеството ни е регистрирано по ЗДДС.
           
Кога следва да се издадат протоколите по чл. 82 от ЗДДС – в 15-дневен срок от 19.09.2013 г., или е трябвало да се издават в 15-дневен срок от края на всеки месец и какви са санкциите за неиздаване на протоколите в срок?
 
Може ли да се упражни право на данъчен кредит по протоколите по чл. 82 от ЗДДС с оглед на 12-месечния период за упражняване?
 

Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Третиране на предоставени от българско дружество дълготрайни активи на клон в Гърция
ЗДДС. Въпрос. Българско дружество, регистрирано за целите на ЗДДС, осъществява дейност  в Гърция чрез открит клон там.  Дейността (изкупуване на непреработен тютюн и директен експорт на същия до завода на дружеството в България за последваща преработка)  на клона представлява дейност от спомагателен характер, поради което, по смисъла на СИДДО, сключена с Гърция, се счита, че извършваната дейност от клона не е от място на стопанска дейност. Клонът е регистриран за целите на ДДС в Гърция.

За нуждите на дейността на клона, българското дружество закупува и изпраща в Гърция дълготрайни активи като компютърна техника, телефонна централа, везни и други. Първоначално това движение на активи от България към Гърция е заведено под режим, при който стоките се очаква да бъдат върнати на изпращача в рамките на 24 месеца.

Към днешна дата периодът от 24 месеца е изтекъл, без изпратените активи да са върнати в България, тъй като тяхното използване за дейността на клона продължава.
 
Въпросът е: как следва да се третира от гледна точка на ЗДДС прекратяването на първоначалния 24 месечен режим, при условие, че активите не са върнати в България? Може ли да считаме, че е налице вътреобщностна  доставка по смисъла на чл.7, ал. 4 от ЗДДС и ако да, как следва да се докаже ВОД документално? По какъв начин можем да докажем транспортирането на активите от България до Гърция, при положение че те са превозени със служебен лек автомобил от служители на дружеството, командировани до Гърция или от служители на клона, командировани до България?
 

Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
ЗДДС. Дължимост на ДДС при внос на мостри

ЗДДС. Въпрос. Имам издадена фактура от Китай, за мостри с включен транспорт, на обща стойност 1100 USD. Платили сме си фактурата и на 10.10.2013 г., мострите ни са доставени чрез куриерска фирма ТНТ България - тегло 0,5 кг.  Не са ни искали да внасяме ДДС, не са ни искали плащане - включено е във фактурата.
 

Как да постъпя в случая – да начислявам ли ДДС - дължа ли го като реално внасяне, или да издам протоколи ... входящ - изходящ, както при необлагаемите сделки? В случая за мострите, как да постъпя - сумата все пак е 1100 долара?

Освен това ще уточня, че  става въпрос за изработване на матрици за "гумени-полимерни значки" на Дисни герои (имаме договор с Дисни, за авторски права), които ще използваме за мартеници. Или основната сума се заплаща за изработването на матриците.
 

Може би наистина не дължим ДДС в случая, защото самите матрици ще останат в Китай, а  когато ни изпратят поръчката, която ще е на по-голяма стойност, ще имаме Митническа Декларация?
 

 

Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Третиране на услуга, свързана с оптимизация на сайт
ЗДДС. Въпрос. Регистрирана по ЗДДС българска фирма извършва оптимизация на сайт на канадско физическо лице и канадско юридическо лице. Въпросите ми са:
 1. Оптимизацията на сайт може ли да се третира като услуги, извършвани по електронен път?
 2. Какви фактури ще се издадат на получателите в двата случая?
 

Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Доставка стоки от Италия от швейцарско дружество, без италиански ДДС номер
ЗДДС. Въпрос. Българско дружество, регистрирано по ДДС, получава общностни стоки (удостоверено с формуляр T2L) от швейцарска компания. Стоките фактически се получават от Италия и се превозват до България. Швейцарската компания е декларирала, че няма издаден италиански ДДС номер. Какъв е видът на доставката съгласно ЗДДС и какви задължения произтичат за нас от тези сделки, включително посочване на фактурата на швейцарския доставчик в дневници по ДДС и задължения за Интрастат деклариране на тези сделки.
 

Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Третиране на клинични изпитвания от физическо лице – лекар, регистриран по чл. 97а от ЗДДС и коригиране на допуснати грешки
ЗДДС. Въпрос. Физическо лице – лекар, е регистрирано по ЗДДС на основание чл. 97а за извършване на клинични изпитвания. В същото време той извършва доставки на територията на страната. Въпросите са следните:
 1. Следва ли издадената фактура за доставки на територията на страната да намира отражение в Дневника за продажбите за съответния период, след като сме регистрирани на основание чл. 97а от ЗДДС?
 2. Допусната е техническа грешка и е начислен ДДС на доставките за клинични изпитвания на територията на страната. На основание чл. 113, ал. 9 от ЗДДС нямаме право да посочваме данъка в издадените фактури.
 3. Как следва да изправим грешките, след като грешката е открита днес, а фактурите са издадени в предишен данъчен период – чрез кредитно известие или чрез анулиране на фактурите?
 4. ДДС е реално внесен в съответния данъчен период. Как можем да възстановим неправомерно начислен и реално внесен ДДС?
 5. Следва ли да включим новите документи в дневника за продажби, след като касаят доставки на територията на страната?
 6. Ще следват ли административни санкции, след като сами ще изправим проблема?
 

Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Третиране на такси за обучение в чужбина във връзка с договор по чл. 229 от КТ
ЗДДС. Въпрос. Във връзка със сключен договор за придобиване на квалификация по чл. 229 от Кодекса на труда, получаваме фактури за платени от дружеството такси от Университет в Англия. 

Първият вид фактури е за платени такси за настаняване в общежитие. ДДС не е начислено, на основание освобождаване на самия университет от задължението да плаща ДДС (The University is an exempt charity). Ясно е, че мястото на изпълнение по тази доставка е в Англия и според нас не следва да съставяме протокол по чл. 117 от ЗДДС и да начисляваме ДДС. Правилно ли е нашето становище?

Вторият вид фактури е за платени такси за обучение. ДДС не е начислено, отново на основание освобождаване на самия университет от задължението да плаща ДДС (The University is an exempt charity).
 
Трябва ли за тези доставки да съставяме протокол по чл. 117 от ЗДДС, предвид на това, че обучението попада в обхвата на освободените доставки в България? Ако да, каква ставка на данъка да използваме и на какво основание?

 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗКПО. Третиране на предоставена стипендия

ЗКПО. Въпрос. През 2010 г. сключихме договор за предоставяне на стипендия с ученик в 12 клас. През месец септември 2010 г. започнахме да му изплащаме стипендия. След завършването на средното образование той постъпи във висше и ние продължихме да му изплащаме месечна стипендия до настоящия момент. През тези години сме отчитали този разход като текущ, защото не превишава 10% от положителния финансов резултат (чл. 31, ал. 1, т. 15 от ЗКПО).

 

Въпросите ми са следните:

 1. Правилно ли отчитаме тези разходи като текущи или трябва да се отчитат като разходи за бъдещи периоди?
 2. Какви документи, освен договор със стипендията трябва да притежаваме?
 3. Проблем ли е фактът, че изплащаме стипендия и в летните неучебни месеци?
 4. 2012 г. приключихме на загуба. Тъй като съм пропуснала да преобразувам финансовия резултат с размера на изплатената стипендия как следва да коригирам тази грешка сега в 2013 г.?

Размерът на загубата за 2012 г. е 19 000 лв., а изплатената стипендия, с която би следвало да се преобразува финансовият резултат е 10 000 лв. По този начин реалната загуба за 2012 г. става 9 000 лв. Възможно ли е да приспадам през следващите години само загуба от 9 000 лв. и да не уведомявам НАП?

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗКПО. Третиране на разходи за издръжка и образование на сирак
ЗКПО. Въпрос: Тази година фирмата реши да предоставя средства за издръжка и образование на лице – кръгъл сирак. Сумата, която му предоставяме е 240 лв. + ваучери за храна 60 лв. + стойността на учебните помагала. Освен това лицето се обучава в област свързана с основната дейност на фирмата и намеренията на собственика са да го обучаваме и след време да го назначим на работа при нас. Можем ли да признаем тези разходи за данъчни цели, като сключим договор за дарение с лицето на основание чл. 31, ал. 1, т. 11 или т. 12 от ЗКПО или е необходим друг вид договор с лицето?
 
 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Третиране на разход за операция на лице от персонала
ЗДДФЛ. Въпрос. Фирмата ни плаща за операция на очи на наш служител. Очната клиника издава фактура за стойността на лечението на името на фирмата. Въпросите ми са:
 1. Сумата по фактурата разход ли е за фирмата ?
 2. Дължат ли се данъци от фирмата и лицето?
 

Отговор: Доц. Д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант