Промените в законодателството 2014 г. ГДД по чл. 92 2013 г.

Деклариране в ГДД за 2013 г. на прогнозираните авансовите вноски, дължими за 2013 г., с цел определяне на лихвата по чл. 89 от ЗКПО

Въз основа на два числови примера, съответно:

-          при дължими тримесечни авансови;

-          при дължими месечни авансови вноски

е илюстриррано попълването на на р. 21 – р. 22 от част IV „ Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък“ на ГДД по чл. 92 от ЗКПО, свързано с определяне на наличието на санкция по чл. 89 от ЗКПО за неточна прогноза на авансовите вноски през 2013 г.

Изготвяне на Приложение № 4 към ГДД по чл. 92 за 2013 г.
Целта на материала е да се анализират въпроси, свързани с попълване на новото Приложение № 4 от ГДД по чл. 92  от ЗКПО за 2013 г., тъй като за неподаване на приложение към годишната данъчна декларация или посочване на неверни данни или обстоятелства в него се налага имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв. (чл. 262 от ЗКПО).
 
ВАЖНО!!! На 10. 03. 2014 г. бе публикувано Указание № 3 от 10. 03. 2014 г. относно попълване на Справка 1 от Приложение № 4 от ГДД по чл. 92 от ЗКПО. Посоченият материал е изготвен преди публикуване на Указанието и затова в отделни моменти не съвпада с него.