Новата Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

Попълване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2013 г.

 

 

Доц. Д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

 

Както всяка година предприятията и самоосигуряващите се лица следва да информират приходните органи за изплатени през годината доходи на физически лица (местни и чуждестранни) до 30. 04. на следващата година чрез подаване на известната Справка по чл. 73 от Закона за данъците на доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

 

Тази година обаче при попълването на познатата от години Справка има значителни промени.

 

Целта на материала е да запознае подробно с направените промени, а именно:

-        Кои доходи не физически лица не се декларират?

-        Кои доходи се декларират само над определени размери годишно?

-        Кои кодове от номенклатурата на доходите за кои доходи се ползват?

 

Акцентира се и на случаи при които няма промяна, но продължават да пораждат въпроси.

Срок за изпълнение на парични задължения, възникнали по търговски сделки
 

 

 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
Целта на материала е да се изясни:
-       дефиницията на понятието „търговска сделка“, вкл.  и „търговец“ по смисъла на Търговския закон (ТЗ). Дефиницията е важна и за целите на облагане по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, тъй като по реда на едноличните търговци се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ , но не е регистрирано като едноличен търговец;
-       максималните сроковете за изпълнении на парично задължение по търговска, регламентирани в ТЗ, 
-       изискванията за докумениране на изпълнението на парично задължение по търговска сделка;
-       санкциите за неизпълнение в срок. 
 
Прави се и паралел между търговска и гражданска сделка - прилики и разлики.