Новата Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

ЗДДС. Протокол ВОП
ЗДДС. Въпрос. Имам инвойс за ВОП. В инвойса има отделно перо за разноските по транспорт. Трябва ли да оформя два протокола по чл. 117 от ЗДДС  - един за ВОП  и отделен за транспортните разходи, които попадат в чл. 21, ал.  На ЗДДС  или данъчната основа се увеличава със съпътстващи разходи и се съставя един протокол.
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Ползване на право на данъчен кредит при регистрация по ЗДДС по повод платени такси

ЗДДС. Въпрос. „Х” ООД има закупена сграда, ползвана за производствени нужди. През 2013 г. има заплатени такси за проучване на външно електрозахранване и присъединяване мощност. Предстои регистрация на дружеството по ЗДДС през 2014г. Въпросът е освен за дълготрайните активи и закупените материали преди регистрацията, може ли да се ползва данъчният кредит на гореспоменатите такси или само в случай, че са заведени като дълготраен актив?


Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Корекция на ползван данъчен кредит при отказ за съставяне на кредитно известие
ЗДДС. Въпрос. През 2010 г. в търговско дружество има заведен ДА (ограда) на стойност 15 600 лв. Задължението към доставчика е частично уредено,като оставащата дължима сума е 16720 лв. (2000 лв. платени по банков път). През 2012 г. и 2013 г. дружеството няма дейност.

През 2013 г. става ясно, че по сключения договор между двете дружества има сключено споразумение от 2010 г. че доставчикът не може да изпълни задълженията си по договора, а с аванса са закупени материали и оградата е изградена от самото дружество.Доставчикът няма материални претенции по оставащата неиздължена част от фактурата,като в споразумението е упоменато, че се задължава да предостави кредитно известие към фактурата,но до момента няма такова издадено и няма да бъде издадено.
 
Въпросът е при положение ,че няма да бъде издадено кредитно известие, данъчният кредит в размер на 2786.67 лв. с протокол ли да се самоначисли и възстанови през 2014 г.? Какви действия, според Вас, трябва да се предприемат при създадената ситуация?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно третиране на застраховки, предлагани от туроператор по сключен договор със застраховател
ЗДДС. Въпрос. Туроператор има сключен договор със застраховател да предлага застрахователните му продукти. Туроператорът предлага медицински и други застраховки, свързани с пътуванията на клиентите. Самите застраховки обикновено се правят отделно и с малки изключения не влизат в цената на туристическите пакети, а се заплащат отделно. Изпращам ви копие от договора, в който е посочено, че туроператорът извършва застрахователни услуги във връзка с чл. 150, ал. 3 от Кодeкса за застраховането и искам да ви попитам следното: 
  1. В този случай продажбата на застраховки от туроператор на клиент освободена доставка по чл. 47, т. 2 от ЗДДС ли е и данъчната им основа отразява ли се в колона 24 на дневника за продажбите? 
  2. Прави ли се корекция на данъчен кредит в последния данъчен период във връзка с тези застрахователни услуги? Попаднах на разяснение на НАП № 5_53-00-26 от 09. 06. 2008 г. на Дирекция „ОУИ“ – София, което прилагам и във връзка с него искам да попитам комисионната, която застрахователят изплаща, дали е със или без ДДС?
  3. Последният ми въпрос е: При определяне на маржа при продажба на туристически услуги на пътуващо лице, включва ли се прихода от медицинските и други застраховки, които туроператорът е направил? Ако не се включват и застраховките са включени в общата цена на пакета – как се приспадат в протокола по ДДС?   
     
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно издаване на вестник в България, разпространяван в Белгия по договор за консигнация
ЗДДС. Въпрос: Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, ще има за предмет на дейност издаване на вестник, като разходите, свързани с това, ще се извършват в България. Самото разпространение се извършва в Белгия, като фирмата разпространител е регистрирана по ДДС в Белгия. Българското дружество ще доставя вестника по Договор за консигнация.
 
Би ли възникнало евентуално задължение за регистрация по ДДС на българското дружество в Белгия преди достигане на дадени обороти, породено от вида доставки и мястото им на изпълнение?
 
Как би следвало да се документират сделките между българското дружество и разпространителя?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Продажба на земеделски земи от ЗП - физическо лице, нерегистрирано по ТЗ

ЗДДФЛ. Въпрос. Въпросът ми е свързан със земеделски производител (ЗП) - физическо лице - нерегистрирано по Търговския закон (ТЗ), облаган  по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ. През 2013 г. лицето купува земеделски земи като една част от тях обработва, а друга отдава под наем. Земите са платени по банков път и са семейна имуществена общност. Следва ли да се заведат тези земи в счетоводството на ЗП и ако да, коя част от тях? 


През 2013 г. лицето продава земеделски земи с нотариален акт. Следва ли да се отчете приход в ЗП, следвало ли е да се издаде фактура или реализирания доход следва да се посочи в Приложение № 5 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ? Ако не се отчита приход в ЗП, то как ще се отпише продадената земя?

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Относно деклариране на получен доход в режим етажна собственост
ЗДДФЛ. Въпрос. Самоосигуряващо се лице е избрано и като домоуправител на етажна собственост. През годината е получаван наем от отдаден покрив за ползване от мобилен оператор. За трите тримесечия е удържан данък от мобилен оператор - за четвъртото тримесечие не е удържан такъв данък.

Моето питане е следното: Лицето ще си подаде декларация по чл. 50 за получения личен доход, следва ли да посочи и този доход от наем като се има предвид, че той е получател,като изпълнява задълженията си като домоуправител. Моето мнение е, че не трябва да го посочва, защото в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ този доход се посочва на код 320 и не се попълват колони 4 и 5. Как следва да се плати дължимия данък за четвъртото тримесечие на предходната година, ако не се подава декларация?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Обявяване по чл. 73 от ЗДДФЛ на удръжки от възнаграждение на персонала в полза на ЧСИ

ЗДДФЛ. Въпрос. Следва ли да се обявяват като доход на ЧСИ в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ удръжки от трудовото възнаграждение на работници и служители, направени от предприятието въз основа на запорни заповеди в полза на частни съдебни изпълнители (ЧСИ)?

 

 

Отговор: Доц д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗЗД. Правомощия на представляващия гражданско дружество
ЗЗД. Въпрос. Представляващият гражданското дружество има ли право да обжалва от името на дружеството административни актове, издадени по отношение на дружеството?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат