Отговорност по чл. 177 от ЗДДС

Съдебна практика относно третиране на възнаграждения на персонал, изпратен на работа в чужбина от българско предприятие
Подбрани са две решения на ВАС, свързани с третиране на възнаграждения на персонал, изпратен на работа в чужбина от българско предприятие в страна, с която България има подписана Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).
 
В решенията се дава отговор на въпроса – следва ли българско предприятие да извършва авансово облагане по реда на Закона за данъците върху доходите на физически лица на изплащаните възнаграждения на командирован в чужбина персонал за период, превишаващ 183 дни.