Съдебна практика по ЗКПО и депозит

Третиране на депозит по договор за наем по реда на ЗДДФЛ
В резюме в табличен вид са представени възможни казуси, свързани с третиране на депозит по договор за наем по реда на ЗДДФЛ при наемодател местно или чуждестранно физическо лице, а именно:
-        при плащане на депозите в началото на сключване на договор за наем;
-        при невъзстановяване на депозита след изтичане на срока на договора за наем.