Леки автомобили и вземания

Данъчна практика относно разпределяне на печалбата под формата на дивидент, непропорционално на дяловото участие

Приведени са две разяснения на приходните органи относно данъчното третиране при разпределяне на печалбата под формата на дивидент, непропорционално на дяловото участие на съдружници и акционери.