Корекция на данъчен кредит и практика по ЗКПО

Данъчна практика във връзка с данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат за целите на ЗКПО
Подбрани са актуални разяснение на НАП, публикувани в система “Въпроси и отговори” Интернет страницата на НАП, във връзка с често задавани въпрос в стопанската практика, свързани с данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултатза целите на ЗКПО, а именно:
-        Как следва да бъдат третирани за данъчни цели неизплатени и неотписани на приход задължение на АД за дивиденти от минали години с оглед разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗКПО? Следва ли да се вземе под внимание обстоятелството, че тези задължения са с произход обложена печалба от и същите са били обложени и с еднократен данък при източника?
-        В кой данъчен период е възможно отписване на вземания от клиенти, изискуеми от 2008 г. и 2009 г., отчетени на приход?
-        С какви документи следва да се удостовери отписването на несъбираемо вземане?
-        Признава ли се за данъчни цели, пълният размер на разхода от отписване на вземане (което включва и сумата на ДДС по фактурата), изискуемо от 2009 г., за което обаче е налице изпълнителен лист, при условие, че длъжникът не е в състояние да го изплати?
-        Какви са данъчните ефекти по ЗКПО при неначисляване на счетоводни приходи от лихви по обезценен заем?
-        В случай, че съгласно начина на предоставяне на допълнителната парична вноска (заем) не е предвидена лихва, следва ли такава да бъде определена на пазарен принцип и съответно какви ще бъда данъчните ефекти от гледна точка на ЗКПО?
-        Може ли при осчетоводяване на приход при отписване на задължения във връзка с непризнати разходи при данъчна ревизия по реда на ЗКПО да се извърши намаление на финансовия резултат?
-        Какво е данъчното третиране по реда на ЗКПО на сделка по продажба на вземане (цесия)?
-        Какво следва да бъде данъчното третиране при отписване като разход на вземане по фактури, които са частично платени към датата на изтичане на давностния им срок?
-        Извършените разходи за пътни и нощувки на консултанти от дружеството - майка признат разход ли са във връзка с чл. 33 от ЗКПО. В случай че не са изрично договорени с дружеството майка, за чия сметка са тези разходи?