Лизинг и вземания

Данъчна практика във връзка с третиране на застраховки “Живот“ по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ
Подбрани са актуални разяснения на НАП, публикувани в система “Въпроси и отговори” на Интернет страницата на НАП относно данъчно третиране на застраховки “Живот“, които нямат задължителен характер по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ, а именно:
-        Третират ли се като социални разходи за целите на ЗКПО застраховки „Живот” за сметка на работодателя, когато са застраховани само част от работниците, определени със заповед на управителя?
-        Третират ли се като социални разходи за целите на ЗКПО застраховки „Живот” за сметка на работодателя, при условие, че полиците са индивидуални за всеки, включен в заповедта работник, но като бенефициент при настъпване на застрахователното събитие или при изтичане на срока на застраховката, ще е посочено само дружеството?
-        Може ли да се счита за социален разход за целите на ЗКПО групова застраховка „Живот“, от кръга на която е изключен персонала в отпуск по майчинство?
-        Облагаем доход ли е за целите на ЗДДФЛ, изплатена сума на работник от застраховател след изтичане на срока на застраховка по договор за застраховка „Живот“, сключен от работодателя и за сметка на работодателя в полза на лицето? 
-        Дължат ли се осигурителни вноски върху разходите за застраховка „Живот” за сметка на работодателя?