ВОД и ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на лихви с източник България, придобити от местни физически лица
В табличен вид са представени различните режими на данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ, приложими през 2015 г., за доходи от лихви с източник България, придобити от местни физически лица.