Справка по чл. 73 и чл. 73а от ЗДДФЛ

Данъци и такси, които се включват в данъчната основа на доставките
 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
Целта на материала е да се разгледа:
-        развитието на практиката на НАП и ВАС по отношение необходимостта от включването на дължимите за доставката други данъци и такси (освен ДДС) при прехвърлянето на собствеността върху стока или за извършването на услуга в данъчната основа на доставката (например при прехвърляне на невижим имот или МПС) и
-        да се изясни доколко тя е в синхрон с практиката на СЕС. 
Справката по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ
 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
До 30. 04. 2015 г. работодателите следва да предоставят на Националната агенция за приходите индивидуализирана информация за доходите по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз.
 
Целта на материала е да се отговори на най-често задаваните въпроси във връзка с нейното попълване:
-        Кои лица следва да попълват Справката по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ?
-        Какъв e обхватът на доходите, които следва да се посочват в Справката?
-        Какво следва да се разбира под понятието „физическо лице, местно на друга държава - членка на ЕС“?
-        Попълваната информация в Справката по чл. 73, ал. 5 на база начислени или изплатени доходи е?
-        Как следва да се попълват данните за доходи начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица от трудови правоотношения?
Органи на управление на акционерното дружество
 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
Целта на материала е да се разгледат органите на управление на акционерното дружество (АД):
-        общото събрание на АД  - условията за легитимност и компетентност;
-        органите на оперативно управление на акционерното дружество - съветът на директорите (при едностепенна система на управление), управителният съвет и надзорния съвет (при двустепенна система на управление).