Ваучери за храна и възстановяване на ДДС

Последните промени в ЗКПО и ЗДДФЛ във връзка с преотстъпване на данък на земеделските стопани
 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 

Известно е, че ползването на държавна помощ за земеделските стопани под формата на преотстъпване на данък на земеделските стопани се одобри от Европейската комисия (ЕК) в края на март на 2015 г. и ще може да се ползва до 31. 12. 2020 г. 

Правото на ползване на помощта бе съпроводено с публикуване на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО), обнародван в ДВ, бр. 22 от 24. 03. 2015 г.

Промените, въведени със ЗИД ЗКПО, свързани с условията за преотстъпване на данък на земеделските стопани по реда на чл. 189б от ЗКПО, влязоха с обратна сила – от 01. 01. 2014 г.

Целта на материала е да се анализират направените промени.
Прехвърляне на дялове по чл. 129 от ТЗ. Прехвърляне на акции по чл. 185 от ТЗ.
Александра Атанасова, адвокат
 
Целта на материала е да се изясни процедурата на:
 
-        прехвърляне на дялове в дружество с ограничена отговорност по чл. 129 от ТЗ, включително и на кого е правото на дивидент при прехвърляне на дялове – на прехвърлителя или на приобретателя. Приведена е съдебна практика по казуса. Разглеждат се и особеностите при наследяване на дялове.
 
-        прехвърляне на акции, респ. временни удостоверения по чл. 185 от ТЗ. Привежда се съдебно решение, свързано с казус относно действието на вписването в книгата на акционерите на прехвърлянето на акции -доколко е законосъобразно недопускането на акционер до участие в Общото събрание на акционерите с мотив, че същият не е вписан в книгата на акционерите.
 
Изяснява се и разликата между понятията „капитал“ и „имущество“ на дружеството.