Липсваща касова наличност и решение на общото събрание

ЗДДС. Относно изискването за идентификация на доставчика при вътрешно общностна сделка
ЗДДС. Въпрос. Българска фирма, регистрирана по ДДС, внася от Англия кафе. Английската фирма изпраща проформа фактура (която може и да е фалшива). След направена проверка на ВАТ номера установихме, че доставчикът е регистрирано по ДДС лице. Фактурата за покупка на стока е издадена на 09. 04. 2015 г. Стоката пристига на 23. 04. 2015 г. и с тази дата е издадена фактурата за транспорта. Транспортната фирма е българска, регистрирана по ДДС и е наета от получателя на стоката. В ЧМР-то, придружаващо фактурата за транспорт, няма печат в клетка 22 на фирмата изпращач и адресът не съответства на посочения в проформата. Транспортът е разплатен по банков път, а покупката на стоката е платена в брой, на лице, упълномощено от доставчика да получи парите по фактурата.
 
Въпросите ми са следните:
 1. С каква дата следва да бъде издаден протокол чл. 117 и в кой отчетен период трябва да влезе ВОП в дневниците (април или май)?
 2. При условие че фирмата изпращач не изпрати оригинална фактура, как следва да постъпим? (Опитахме се да се свържем с нея, но телефонът е изключен и нямаме връзка с тях към момента. В нас се породиха съмнения, че проформата е фалшива и са използвали името на фирма, която не е тяхна.) Трябва ли да си самоначислим и внесем ДДС и в кой дневник трябва да се отрази?
 3. Ако се окаже, че доставчикът е нерегистрирано по ДДС лице в Англия, какъв документ трябва да издаде и съответно ние как трябва да го отразим. Следва ли да си самоначислим и да внесем ДДС?
Прилагам следните документи:
 1. Проформа фактура за покупка на стоката,
 2. Фактура за транспорта,
 3. ЧМР.
 
     
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно учредено право на строеж
ЗДДС. Въпрос. Собственик на УПИ, упражняващ свободна професия като футболен съдия и отдаващ обекти под наем, учредява право на строеж на строителна фирма -регистрирана по ЗДДС, за построяване на сграда. Страните по договора не са придали парично изражение на сделката. В замяна на правото на строеж собственикът на земята ще бъде обезщетен с недвижими имоти. Собственикът на имота си запазва правото на строеж за 1027,59 м2 от общо 3709 м2 разгърната площ, строителната фирма получава 2681,41 м2 от правото на строеж. Експертната оценка на правото на строеж от лицензиран оценител за частта на строителната фирма (2681,41 м2) е 247 000 лв.

Въпросите са:
 1. При посочените параметри как ще се определи данъчната основа на жилищата, върху които строителят трябва да начисли ДДС към датата на нотариалния акт за учреденото право на строеж? 
 2. Правилно ли е направена експертната оценка (само за частта на строителната фирма) или е необходимо да бъде направена експертна оценка за цялото РЗП?
 3. Как ще се определи данъчната основа при прехвърлянето на собствеността върху упоменатите 1027,59 м2 към собственика на земята?
 4. Необходима ли е експертна оценка от лицензиран оценител за строителната услуга?
 5. Трябва ли физическото лице да се регистрира по ЗДДС?
 6. Какъв документ трябва да издаде всяка една от страните?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Документиране на продажба на товарен автомобил на изплащане
ЗДДС. Въпрос. Фирма за международен транспорт иска да продаде товарен автомобил на разсрочено плащане за период от 12 месеца.
 
-         Как да издам фактурата, за цялата сума или за частта на плащането?
-         И представлява ли това лизинг, като ние не сме лизингова компания?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно регистрация по ЗДДС на ЮЛНЦ при продажба на МПС
ЗДДС. Въпрос. Юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ), което не извършва никаква стопанска дейност, през 2013 год, придобива МПС от Германия и се регистрира по ДДС на основение чл. 99, ал. 1 от ЗДДС (ВОП на МПС). През 2014 г. е дерегистрирано по ЗДДС. ЮЛНЦ планира в 2015 г. да продаде в страната същото това МПС, като дейността му продължава да бъде само и единствено в сферата на нестопанската. Прихода от продажбата , както и паричните средства от продажбата ще бъдат използвани също за нестопанската дейност.
           
ЮЛНЦ има ли задължение за регистрация по ЗДДС за оборота, който ще направи при продажбата (над 50 х. лв.) на това МПС?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант 
ЗДДС. Третиране на бонбони, включени в рекламните материали за клиенти
ЗДДС. Въпрос. Дружество иска да направи рекламна кампания за популяризиране на дейността си, като иска в рекламните материали, които ще предоставя на клиентите да има включена и кутия бонбони. Бонбоните ще бъдат закупени от Метро или друга подобна верига. Въпросът ми е могат ли тези бонбони да се отчитат като рекламен материал заедно с предоставяните брошури и да се ползва данъчният им кредит за ДДС?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Третиране на стоки втора употреба
ЗДДС. Въпрос. През м. април българско дружество купува часовник втора употреба от данъчно задължено лице с валиден ДДС номер в Белгия и същия месец продава аксесоара на клиент, с валиден немски ДДС номер. В инвойса за покупката белгийският доставчик е посочил текст, че прилага облагането на маржа на цената. Часовникът е доставен от белгийския доставчик в Австрия чрез куриер, където е предаден на представител на клиента. Дружеството ни е издало фактура и е приложило чл. 69 от ЗДДС. В тази връзка възникват следните въпроси:
 
-        Българското дружество задължено ли е да приложи също специален режим на облагане при продажбата на стоката на немското дружество? Ако няма такова задължение за българското дружество, какъв ще е характерът на доставката на часовника към клиента от Германия и как тя следва да бъде декларирана?
 
-        В случай че продажбата се облага по специалния ред, къде е мястото на изпълнение, като се има предвид, че стоката не пристига в България. С 20% ДДС ли ще обложи маржа на цената българското дружество?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно третиране на услуга по митническо оформяне на документи
ЗДДС. Въпрос. Българска фирма сключва договор с украинска транспортна фирма за извършване на услуги по митническо оформяне на документи. На украинската транспортна фирма е възложено извършване на превоз на стоки от Турция до Русия .
 
Българската фирма разполага със следните документи:
 1. Invoice за продажба на стоките от продавач – турска фирма на купувач - руска фирма;
 2. Митнически манифест за представяне на чуждестранните стоки пред митническите органи, подаден от българската фирма от името на украинската фирма – превозвач на стоките;
 3. ЧМР, издадено от турската фирма износител на стоката. За изпращач е посочена турската фирма, за получател е посочена руската фирма. В клетка 3 Товарен пунк е посочено името на българската фирма;
 4. След като стоката пристига в България българската фирма издава друго ЧМР. В него българската фирма е посочена като изпращач по поръчка на турската фирма, а като получател е посочена руската фирма;
 5. CARNET TIR от отправни и получаващи митнически учреждения.
Въпросът ни е следният: Какво е данъчното третиране на услугите, които извършава българската фирма към украинската фирма?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗКПО. Третиране на дълготрайни активи, ползвани в клон в Гърция

ЗКПО. Въпрос. Българско дружество, осъществява дейност в Гърция чрез открит клон там. Дейността (изкупуване на непреработен тютюн и директен експорт на същия до завода на дружеството в България за последваща преработка) на клона представлява дейност от спомагателен характер и по смисъла на СИДДО, сключена с Гърция, се счита че клонът няма място на стопанска дейност.

 

Разходите по договаряне, изкупуване и транспортиране на тютюна, както и тези свързани с издръжката на офиса на клона в Гърция, са елемент от цената на придобиване на непреработения гръцки тютюн.

 

За нуждите на дейността на клона българското дружество закупува дълготрайни активи, като леки автомобили, компютърна техника, телефонна централа, везни и други, които българското дружество завежда единствено и само в счетоводния амортизационен план, и не счита, че са налице основания да ги заведе в данъчния амортизационен план. Съответно, при определяне на данъчния облагаем резултат дружеството преобразува единствено и само в посока на увеличение с годишните счетоводни амортизации, начислени за дълготрайните активи с местонамиране Гърция.

 

При така прилагания подход обаче, възникналата данъчна временна разлика в резултат на амортизирането на тези дълготрайни активи е без обратно проявление и по своята същност е с характер на постоянна разлика.

 

Въпроси:

 1. Как следва да се третират от данъчна гледна точка дълготрайните активи, използвани за дейността на клона на дружеството в Гърция? Смятате ли, че тези дълготрайни активи отговарят на критериите за формиране на данъчен дълготраен актив и респективно включването им в данъчния амортизационен план? При какви условия начислените разходи за амортизация на дълготрайните активи, собственост на клона на дружеството в Гърция, се признават за данъчни цели?
 2. Ако смятате, че прилаганият от дружеството подход към момента е неправилен, то по какъв начин следва да се процедира със съществуващите гръцки дълготрайни активи и да се коригира допусната грешка от данъчна гледна точка?

 

  

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗКПО. Третиране на доход за услуга за оценка и сертифициране на проект
ЗКПО. Въпрос. Предприятието ни е клон на австрийско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС лице в България. През месец май има сключен договор и издадена фактура от чешки изследователски институт с чешки ДДС номер за извършена услуга – оценка за съответствие на техническите спецификации за оперативна съвместимост при изграждането на жп система в рамките на ЕС на инфраструктурен проект“…..“ и по-специално в частта свързана с подсистеми енергия и инфраструктура, които са дефинирани в Директива 2008/57/ЕО. Услугата е свързана с проект в България. Във връзка с извършената услуга има издаден доклад и сертификат с резултатите от оценката на съвместимостта.
 
Попада ли в обхвата на техническите услуги или авторските и лицензионни възнаграждения получената услуга и дължим ли данък при източника, при положение, че притежател на дохода е чешка фирма?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗКПО. Продажба на дял, притежаван от гръцко юридическо лице
ЗКПО. Въпрос. Местно Дружество със основен капитал 500 000 лева и съдружници:
-         Фирма АД от Гърция - 250 000 лв.
-         Фирма АД от Кипър - 250 000 лв.
 
Фирмата от Гърция желае да продаде дружествения си дял на физическо лице гръцки гражданин, който е и прокурист в местното дружество на цена 10000 лв.
 1. Какво е данъчното третиране от гледна точка на ЗКПО и ЗДДФЛ?
 2. Може ли да си приложи СИДДО с Гърция?
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Продажба на наследствен дружествен дял

ЗДДФЛ. Въпрос. В дружество „ Х„ членуват 5 съдружника, единият от които умира през м. Март 2015 г. При учредяване на дружеството на 10. 03.1999 г. притежава 46 дяла по 1000 лв. = 46000 лв. На 30. 07. 1999 г. деноминирани 46 дяла по 10 лв. = 460 лв. Изчислен дружествен дял по баланс към 30. 03. 2015 г. 3060 лв. х 46 дяла = 140760 лв. Номинал - 10 лв. х 46 дяла = 460 лв.

Наследници на починалия съдружник са съпругата и дъщерята. Те не желаят да встъпят в правата на починалия, като съдружници. Решението е останалите 4 съдружника да изкупят дяловете на починалия съдружник на цена 140 760 лева - колкото се полага по баланса към 31. 12. 2014 г. За целта продажбата на дяловете между наследниците и съдружниците ще се извърши пред нотариус. Въпросите ни са следните:

 1. Стойността на дружествените дялове на починалия наследник по баланс 140 760 лева считали се за цена на придобиване на наследствени дялове ?
 2. Ако се счита и наследниците заявят същата цена пред нотариуса, според нас, маржът между продажна и покупна цена е нула и те не дължат данък ?
 3. Наследниците не дължат данък по силата на чл. 13, ал. 1, т 26 от ЗДДФЛ?
 4. Или дължат за разликата между номинала 460 лв. и 140 760 лв. (стойността на дяловете) при прекратяване на участието поради смърт?
 5. Дружеството следва ли да удържа данък 5 % съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ, ако те се разпоредят с дяловете по описания по горе начин?
 6. Следва ли дружеството да издаде на съдружниците документ и ако следва какъв за стойността на дружествения дял към 30. 03. 2015 година?


Отговор: Адвокат Александра Атанасова, доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Третиране на възнаграждение от чуждестранен работодател

ЗДДФЛ. Въпрос. Местно физическо лице получава възнаграждение по договор за управление на търговското представителство на чуждестранно австрийско дружество.

 

Във връзка и с втори трудов договор между физическото лице и същото австрийско дружество за предоставяне финансови и технически предложения, ръководства за монтаж и експлоатация на апаратура, изготвяне на сертификати на компании в Русия, физическото лице ще получава за ежемесечно възнаграждение, както и бонуси след приключване на финансовата година. Договорът е валиден за 5 години.

 

Върху сумата не се правят осигуровки според Австрийските трудово - правни норми и не се удържа данък за получената сума според местните закони.

 1. Какви са задълженията на търговското представителство във връзка с втория трудов договор по прилагане на ЗДДФЛ?
 2. Следва ли да удържа и внася данък по чл. 42 от ЗДДФЛ върху доходите, които се изплащат от австрийското юридическо лице, а не от търговското представителство?
 3. Следва ли да се извършва годишно преизчисляване на доходите по чл. 49 от ЗДДФЛ?
 4. Какви са задълженията на физическо лице по прилагане на ЗДДФЛ, освен подаване годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ?.

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ЗДДФЛ. Облагане на наети чуждестранни лица, полагащи труд извън България

ЗДДФЛ. Въпрос. Фирма, регистрирана в България, извършва услуга по договор с клиент (физическо лице, който няма VAT регистрация) от страна от ЕС. За целите на договора наема като подизпълнители италианци - физически лица, отговарящи на условията на възложителя/платеца по договора. Всеки италианец ще представи:

 

-         Удостоверение от тяхното данъчно подразделение, че лицето е местно за Италия;

-         Декларация, че е действителен притежател на дохода с лична банкова сметка;

-         Декларация, че няма жизнени интереси в България;

-         Декларация, че не е пребивавал повече от 183 дни в България.

 

Италианците, като физически лица, работят за българското дружество като шофьори, придружители и охранители, т.е. непрекъснато са с клиента и семейството му в различни страни от ЕС. Възнаграждението по договора ще се превежда от клиента по сметката на българското дружество в България. Българското дружество няма МСД в чужбина.

 1. Питането ми при така изложената фактическа обстановка е :
 2. Трябва ли да удържам данък по ЗДДФЛ или прилагам чл. 8,ал. 7 от същия закон?
 3. Трябва ли да подавам документи в ТД на НАП по месторегистрация на фирмата за СИДДО при доходи на италианците под 500 000.00лв.?
 4. Трябва ли да подавам декларация по чл. 142 от ДОПК? 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ТЗ. Продажба на апортиран имот
ТЗ. Въпрос. Еднолично дружество се регистрира с капитал 10 000 лв. с  апортна вноска. След време собственикът продава имота, който при първоначалната регистрация е апортирал.
 
-        Остава ли капиталът 10 000 лв., след като от баланса се отписва само активът с остатъчната си стойност?
-        Променя ли се  дружественният договор, където е записано за капитал апортна вноска и ако е "да" в нарушение ли сме, че не сме предприели дейстия в годините?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат