Публична продан и давност по ЗАНН

Данъчна практика относно третиране на социални придобивки по реда на ЗКПО

Подбрано е актуално разяснение на НАП, публикувано в система “Въпроси и отговори” Интернет страницата на НАП, относно възможността алтернативно предоставяни социални придобивки в един и същ размер, но задоволяващи различни потребности по избор на персонала (лицето избира или да получава ваучери за храна или да бъде допълнително осигурявано здравно), да се третират като социален разход за целите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).