Публична продан и давност по ЗАНН

Относно данъчни аспекти от гледна точка на ЗКПО и ЗДДФЛ при командироване на работници по реда на чл. 121, ал. 3 от КТ
 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 

Целта на материала е да се обърне внимание на неяснотата около прилагането на чл. 121, ал. 5 от Кодекса на труда по повод дължимостта на командировъчни пари по реда на Наредбата за командировките и специализации в чужбина (НСКСЧ) при командироване на работници повече от 30 дни в страна от ЕС или ЕИП по реда на чл. 121, ал. 3 от КТ и проблемите, които тя поражда по отношение на данъчното облагане на допълнително изпратените суми за пътни, квартирни и дневни по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).