Електронни услуги и солидарна отговорност

ЗДДС. Относно третиране на доставки с място на изпълнение в страна ог ЕС
ЗДДС. Въпрос. Българско дружество, регистрирано по ДДС в България, има клон в Гърция, който клон има гръцки ДДС номер. Българското дружество със своя ДДС номер възнамерява да осъществи следните доставки:
 
-          да закупи различни материали от Гърция, като тези материали ще бъдат предадени на поддоставчици, гръцки дружества с гръцки ДДС номер, които от своя страна ще сглобят материалите в машини;
-          да получи готовите машини от склада на гръцките поддоставчици, продаде готовите машини на дружество извън ЕС, като доставката ще бъде извършена директно от гръцко пристанище и от името на българското дружество.
 
Гръцкият клон на българското дружество не участва по никакъв начин в тези доставки.
 
Какъв е видът на отделните доставки съгласно ЗДДС, начина на облагане и изискуеми документи за доказване на отделните видове доставки?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно третиране на консултанска услуга при регистрация по чл. 97а от ЗДДС
ЗДДС. Въпрос. Българска фирма е регистрирана по ДДС на основание чл. 97а ЗДДС. При издаване на фактури на българско юридическо лице, регистрирано по ДДС, основанието за неначисляване на данък е чл. 113, ал. 9 от ЗДДС, а когато е на чуждестранно юридическо лице - чл. 21 ал. 2 от ЗДДС.

Въпросът ни е следният - как ще се третира сделката, ако белгийска фирма, която е регистрирано по ДДС ни издаде фактура за консултантска услуга? Следва ли да се състави Протокол по чл. 117, като се самообложим с ДДС?

Вторият въпрос е дали и как може да преминем към регистрация по ДДС на общо основание?

 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Право на данъчен кредит по фактура от гръцка фирма при плащане на немска фирма
ЗДДС. Въпрос. Фирма търгува с гръцки контрагент. След затваряне на гръцките банки ни беше изпратено писмо с молба банковите разплащания да извършваме към друга немска фирма по тяхна банкова сметка в немска банка. Не ни се предостави никакъв документ и единствено ни бешеобяснено,че всички техни контрагенти така разплащат и нямат проблеми. 
 
Притеснението ни е относно правото на ползване на данъчен кредит и как бихме доказали плащане след като превода е към трети доставчик в трета страна, с който нямаме търговски взаимоотношения.
 
 
Отговор: Мария Костова, данъчен консултант
ЗДДС. Относно неправомерно начислен ДДС за получени услуги
ЗДДС. Въпрос. Чуждестранно юридическо лице, учредено и регистрирано в държава членка, получава нотариални услуги в България през месец ноември 2014 г. Услугите, за които се налага ползването на нотариус, не са свързани с покупко-продажба на имот, а на финансови услуги най-общо казано – покупко-продажба на дружествени дялове и цесия на вземане.

Нотариусът издава фактури за извършените услуги като начислява 20 % ДДС, вместо 0 % ДДС. Дружеството плаща своевременно пълната им стойност. Правя уточнение, че във фактурите не е посочен валиден ДДС номер на чуждестранното дружество, поради неразбиране между страните дали последното е регистрирано по ДДС или не. Впоследствие се оказва, че дружеството е регистрирано по ДДС от март 2014 г., но нотариусът отказва да коригира издадените фактури с 0% ставка.

Въпросът ми към Вас е за становище какви правно валидни действия могат да се предприемат за връщане на начисленият 20 % ДДС? 
 
Може ли дружеството да има претенции към НАП по специалната процедура уредена в чл. 81 от ЗДДС?
 
Какви действия могат да се предприемат срещу нотариуса с оглед коригиране на така издадените данъчни документи?


Отговор: Мария Костова, данъчен консултант
ЗКПО. Относно наем на техника, принадлежаща на централа в чужбина, предоставена чрез български клон на трето лице

ЗКПО. Въпрос. Предприятието ни е клон на чуждестранен търговец, който работи по проект в България. Чуждестранното юридическо лице е изпратило строителна техника от Австрия във връзка с работата по проекта в България.

 

За изпратените активи централата издава фактура на клона със счетоводните им амортизации, начислени в Австрия. Част от активите са напълно амортизирани. Клонът признава счетоводния разход за амортизация, а разликата между счетоводната и данъчно признатата амортизация по ЗКПО дава в увеличение на финансовия резултат.

 

През месец юни 2015 г. клонът сключва договор за отдаване под наем на два багера, собственост на централата на един от подизпълнителите по проекта, българско юридическо лице. За наема клонът ще издава фактури с 20% ДДС.

 

1.    В случай, че багерите са напълно амортизирани, как следва да се третира трансфера им от централата към клона от гледна точка на ЗКПО при положение, че същите ще се отдават под наем на трето лице - главен подизпълнител по проекта?

 

2.    В случай че багерите не са напълно амортизирани и клона ще ги отдава под наем на трето лице, как следва да фактурираме от централата на клона в България – по себестойност или по продажни цени?

 

3.    Дължи ли се данък при източника за сделките между централата и клона по отношение на багерите, които ще се отдават под наем на третото лице?

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Третиране на възнаграждение в полза на чуждестранни физически лица
ЗДДФЛ. Въпрос. Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, е търговски представител на чуждестранен производител и има права да посредничи за сключване на сделки в различни чуждестранни държави, за което получава комисиони на база реализираните продажби. Сделките се сключват директно между чуждестранния производител и съответните клиенти.

Българското дружество има намерение да сключи договори за услуги с:

1. физическо лице от Китай, което ще работи на територията на Китай и
2. Физическо лице от страна от Латинска Америка, което ще работи на територията на Латинска Америка

Дейността им ще се състои основно:
-        в обработване на пазара,
-        представяне на продуктите,
-        осъществяване на контакти с китайски респ. латиноамерикански фирми с оглед на това българската фирма да генерира повече комисиони от продажбите в съответните държави.
 
Физическите лица ще получават твърдо месечно възнаграждение.

В тази връзка бих искала да попитам:
-        Следва ли да удържаме данък на тези физически лица?
-        Какъв документ следва да ни издават за извършената услуга? Те са физически лица и предполагам, че нямат регистрация по ДДС.
-        Какви документи следва да ни представят?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Относно данъчното облекчение по чл. 22а от ЗДДФЛ
ЗДДФЛ. Въпрос. Дъщеря ми е на 25 г. Ще тегли ипотечен кредит за покупка на жилище. Към момента на покупката и сключването на договора за кредит, тя няма граждански брак  (т.е  и жилището и кредитът са на нейно име).
 
Въпросът ми е – би ли могла в бъдеще, след сключване на брак, да ползва данъчно облекчение  по реда на чл. 22а от ЗДДФЛ?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗЗД. Относно сключване на договор за наем
ЗЗД. Въпрос. Кога се приема, че един договор за наем е сключен?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат