Недвижими имоти и отпуски

Третиране на сделките с недвижими имоти по ЗДДС
 
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
Настоящият материал има за цел да представи нормативната уредба на ДДС, отнасяща се до доставките на недвижими имоти (земя и сгради) – прехвърлянето на собственост върху тях, както и отдаването им под наем и другите случаи на възмездно предоставяне за ползване.
 
Приведена е и практика на НАП, ВАС и Съда на ЕС, отнасяща се до разглежданите въпроси.
 
Материалът е илюстриран с примери.
Социалните разходи, предоставени в натура – усъвършенстване на данъчната практика по отношение на изискването за общодостъпност на социалните придобивки за целите на ЗКПО
 
 
Цветана Янкова,  данъчен експерт
 
 
Целта на материала е да се потърси отговор на два въпроса, свързани с данъчното третиране по реда на Закона за корполативното подоходно облагане (ЗКПО) на социалните разходи, предоставени в натура, които дългосрочно бяха обект на дискусия и спорове в рамките на  процеса по осъществяване на данъчно-осигурителен контрол, а именно:
  1.  Как следва да се разбира изискването за общодостъпност на социалните придобивки, предвидено в § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО?
  2. Ако изискването за общодостъпност на социалните придобивки не е спазено и тяхното предоставяне носи белезите по-скоро на допълнително възнаграждение, какво е данъчното третиране на отчетените разходи?
Коментар относно новата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация
 
 
Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване

С ПМС № 233 от 31. 08. 2015 г., обн. в ДВ, бр. 68 от 04. 09. 2015 г., бе приета нова Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски (ЗОВ), вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ (ФГВРС) и за обмен на информация, в сила от 04. 09. 2015 г. Тя отмени Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ (обн. ДВ, бр. 1 от 2006 г.) 
 
Целта на материала е да се анализират направените промени.
Преглед на реда за ползване на платен годишен отпуск, установен с промените в Кодекса на труда от месец юли 2015 г.
 
 
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 
Целта на материала е да се разгледат последните промени в Кодекса на труда (КТ), в сила от 17. 07. 2015 г., свързани с режима на ползване на платения годищет отпуск, както и съответните изменения и допълнения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в сила от 18. 08. 2015 г.
 
Разглежда се последователно:
-        каква част от действащата уредба се запазва;
-        какви са направените промени.
 
Специално внимание се обръща на уредбата на погасяването по давност на правото на ползване на платен годишен отпуск.
Съдебната практика във връзка със солидарната отговорност по чл. 19 от ДОПК
 
 
Александра Атанасовa, адвокат
 
 
Материалът е продължение на публикацията „Съдебната практика във връзка със солидарната отговорност по чл. 19 от ДОПК“, публикуван в миналия брой на списанието.
 
Акцентът е поставен върху съдебната практика във връзка отговорността на управителя или член на орган на управление на дружество, регламентирана в чл. 19, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), а именно в случай, че:
 
-        недобросъвестно извърши плащания в натура или в пари от имуществото на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 или т. 2 от ДОПК, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или
-        отчужди имущество на задължено лице безвъзмездно, или
-        отчужди имущество на задължено лице безвъзмездно по цени значително по-ниски от пазарните,
 
вследствие на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са изплатени данъци или задължителни осигурителни вноски.