Недвижими имоти и отпуски

ЗДДС. Относно корекция на данъчен кредит във връзка с продажба на недвижим имот
ЗДДС. Въпрос. През 2004 г дружеството  е закупило сгради, които не са нови по смисъла на §1 т. 5 от ДР на ЗДДС, за които е ползвало данъчен кредит.
 
При продажба на същите през 2015 г. сделката е освободена по реда на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС   Следва ли да се извърши корекция на ползвания данъчен кредит по чл. 79, ал. 1 и ал. 6 от  ЗДДС, предвид разпоредбите на чл. 80, ал. 1, т. 2 и следните решения  на ВАС по идентични казуси:
 
1.      Решение № 15412 от 15-12-2009 г. на ВАС по адм.д. № 7436/ 2009 г.
2.      Решение № 2919 от 05-03-2010 г. на ВАС  по адм.д. № 15062/ 2009 г.
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно включване в данъчната основа на данъци и такси, свързани с прехвърляне на недвижим имот
ЗДДС. Въпрос. При продажба на недвижими имоти в предварителния договор и впоследствие в нотариалния акт за покупко-продажба на недвижим имот между страните е уговорено всички разходи по прехвърлянето на собствеността (нотариални такси, местен данък, такса за вписване в Имотния регистър към Службата по вписванията) да бъдат за сметка на купувача.
 
Следва ли продавачът да прави увеличение на данъчната основа с разходи, които не са за негова сметка и не получава плащане за тях от купувача.
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант

ЗДДС. Относно дейност по занятие при продажба на недвижими имоти от физическо лице
ЗДДС. Въпрос. Физическо лице закупува парцел и го предоставя на фирма за построяване на жилищна сграда, като в замяна получава няколко апартамента. В рамките на 3 години е продал 2 имота, като след втората продажба е направил оборот 50 000 лв. Не се е регистрирал по ЗДДС. Желае да направи трета продажба няколко месеца след втората.
 
-        Може ли да се счита, че извършва дейност по занятие и редно ли е да се регистрира? Имотите, които е придобил са общо 4. Лицето е пенсионер и освен това получава доходи от наеми.
-        Водещо ли е за регистрацията становището на ВАС, че трябва да има 3 и повече продажби за една година, или би могло да се тълкува, че лицето е действало като търговец още от самото начало на сделката и още след втората продажба е трябвало да се регистрира?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно третиране на платено право за преминаване през имот
ЗДДС. Въпрос. „Алфа“ АД предоставя право на преминаване през свой поземлен имот на „Бета“ АД за неограничено време срещу една минимална заплата и дължимите осигуровки за сметка на работодателя (18,1%) ежемесечно. Между страните е сключен писмен договор с нотариална заверка. Двете дружества са регистрирани по ЗДДС.
 
Трябва ли всеки месец „Алфа“ АД да издава фактура на „Бета“ АД? (Ако в договора е записано, че плащането се извършва един път годишно, може ли да се издаде фактура в края на годината за цялата календарна година?) Сделка ли е предоставянето на платено право на преминаване през имот? Трябва ли да се начислява ДДС? Какво следва да е съдържанието на фактурата?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Третиране на гориво, ползвано във връзка с пътуване за организиран тийм билдинг
ЗДДС. Въпрос. Фирмата ми организира тийм билдинг. Ще се пътува през почивните дни в Гърция. Ще се пътува със служебни коли. Същите зареждат със ШЕЛ карти. Имаме възможност да вземем бон за зареждането на гориво за мероприятието.В края на месеца ще получим обща фактура за гориво, но за пътуването в Гърция (по наше мнение представителен разход без право на данъчен кредит (ДК)) за горивото ние ще знаем точното количество гориво и стойност.

Мога ли в дневника за покупки да си осчетоводя фактурата с три записвания, съответно едно за горивото през месеца, ДДС на отделен ред и частта без данъчен кредит на друг ред; или е правилно да осчетоводя фактурата с право на данъчен кредит, а с протокол да начисля ДДС на частта, на която нямаме право на ДК?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно третиране покупко-продажба на леки коли в ЕС
ЗДДС. Въпрос. Българско ЕООД е нерегистрирано по ЗДДС в страната и е нерегистрирано за целите на ДДС в друга страна членка от ЕС. Фирмата възнамерява да купува коли, нови – до 6000 км. или коли - втора ръка от Германия. Същите коли ще бъдат директно транспортирани в Италия, където ще престояват на специализиран паркинг/собственост на италианска фирма с ДДС регистрация (до момента на тяхната продажба на физически лица или на юридически лица от Италия или други страни от ЕС). Покупката на автомобилите е възможно да бъде от физически лица, както и от дилъри на автомобили - втора ръка.
 
Фирмата възнамерява да извършва и поправки на закупените автомобили на място в автохранилището с цел продажба на по-висока цена. В едно с това фирмата ще извършва ремонтни дейности на чужди МПС на физически или юридически лица на място при клиента в Италия.
 
В Италия фирмата няма обособен обект или офис на управление. Фирмата няма наети лица.
           
Във връзка с изложената по - горе фактическа обосновка на намеренията за дейност, възникват следните въпроси:
  1. С какъв документ ще се докаже фактът, че автомобилите са нови до 6000 км.? След като автомобилите не пресичат територията на България, как ще се третира тяхната покупко-продажба имайки предвид различните ситуации в които може да се извърши тя?
  2. При покупка на автомобил от физическо или юридическо лице в Германия и продажбата му в Италия на физически лица без да пресича границите на България ще трябва ли да следи оборот за дистанционни продажби и да се регистрира по ЗДДС в Италия? Кога би се наложила регистрация по ЗДДС в България?
  3. При покупка от дилър от Германия и регистрация на българската фирма по ЗДДС в България, ако във фактурата за доставка е посочено основание за прилагане на марж на цените, то кой оборот ще се следи за регистрация по ДДС в Италия и какъв е прагът за регистрация там?
  4.  Ще има ли право фирмата на разходите, които прави за ремонт на закупените автомобили на място в автохранилището? Как ще се третира наема на паркомястото за автомобилите, държани за продажба?
  5. При извършване на ремонтни дейности на МПС на място при клиента в Италия, следва ли фирмата да се регистрира по ЗДДС и на кое основание?
  6. Смятате ли, че италианските власти биха счели, въпреки липсата на обособен обект, че фирмата извършва стопанска дейност там и да се наложи да бъде обложена за дейността която извършва на територията на Италия?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно третиране на консорциум
ЗДДС. Въпрос. Във връзка с въвеждане в експлоатация на завод, който е изграден от Консорциума, основан от 2 гръцки фирми (“А„ и „Б), вписан в Булстат и регистриран по българския ЗДДС в България, ще пристигнат гръцки инженери – свободни професии, за да проследят и подпомогнат самото въвеждане. Инженерите са местни лица на Гърция. Имат извънтрудови (договорни) отношения с единия съдружник в Консорциума – „Б“. Инженерите ще престоят в България около една година. Съдружник „Б“ иска да фактурира разходите, направени във връзка с изплатените възнаграждения на инженерите - свободни професии, на Консорциума.
 
Въпросите ми са:
  1. Дали ще възникне задължение за регистрация по ЗДДС за гръцкия съдружник „Б“ във връзка с чл. 97а?
  2. Дали е целесъобразно в случая да се направи регистрация на гръцкия съдружник по ЗДДС на общо основание?
  3. Как е най-добре да се оформят взаимоотношенията между Консорциума, съдружника „Б“ и гръцките инженери - свободни професии, от гледна точка на ЗДДС?
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗДДС. Относно третиране на доставка на услуги за САЩ
ЗДДС. Въпрос. Фирма, регистрирана по чл. 97а от ЗДДС, получава пари от САЩ през м. август за извършени преди това консултантски услуги. Издадената от нас фактура не е отразена в дневника за продажби и съответно в справка - декларацията по ЗДДС за м. август. Какви нарушения следват и този оборот предпоставка ли е за регистрация по чл. 96 от ЗДДС?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ЗКПО. Третиране на разходи по съдебен спор (държавни такси, адвокатски хонорари и др.), приключил с извънсъдебно споразумение

ЗКПО. Въпрос. Разходите по съдебни спорове (държавни такси за образуване на дела, адвокатски хонорари и други такси) по дело, приключило с извънсъдебно споразумение относно претенции за дълготрайни активи, когато дълготрайният актив остава при нас, признават ли се за данъчен разход?

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Третиране на продажба на дялове в румънско дружество
ЗДДФЛ. Въпрос. Българско физическо лице продава дяловете си в румънско дружество. Къде трябва да се декларира продажбата - в Румъния или България? Какви данъци трябва да се платят и какъв е срокът за декларирането и плащането им.
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗЗД. Оттегляне на пълномощно за недвижим имот
ЗЗД. Въпрос. Как да оттегля пълномощно за недвижим имот?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат