Недвижими имоти и отпуски

Осигуряване и облагане на чуждестранни физически лица, полагащи труд извън България в полза на българско дружество
 
 
Димитър Бойчев, Людмила Мермерска
 
 
Българско дружество планира да наеме чуждестранни физически лица за извършване на различни дейности, които изискват те да пребивават и пътуват в различни страни от Азия и Южна Америка. Възможно е лицата да бъдат наети или на трудов или на граждански договор.
 
В тази връзка се изясняват въпроси относно осигуряването, данъчното облагане по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане и третиране на разходите за пътуване и престой по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.