Концесии и практика

Актуална данъчна практика по ЗКПО
Подбрани са актуални разяснение на НАП, публикувани в система “Въпроси и отговори” на Интернет страницата на НАП, свързани с:
-        данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат за целите на ЗКПО;
-        данък върху разходите и
-        данък при източника върху лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, и дивиденти.
Данъчна практика относно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на апортирана дължима лихва в дялов капитал
Представено е актуално разяснение на приходните органи относно третиране на дължима неизплатена лихва върху неуредно задължение на дружеството към собственик - физическо лице  на ЕООД, трансформирана заедно с главницата в дялов капитал от гледна точка на:
-        Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и
-        Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).