Данъчни облекчения и лихви

Включване в коефициента за частичния данъчен кредит на лихвите от предоставени заеми (временна финансова помощ) от лице, което не е кредитна институция
 
 
Моника Петрова, данъчен експерт
 
 
Целта на материала е да се изясни дали стойността на лихвите по инциденто отпускани заеми от дружество, което не е кредитна институция следва следва да бъде взета предвид при определяне размера на коефициента за частичния данъчен кредит. Приведена е съдебна практика.
Последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове
 
 
Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив
 
 
В ДВ, бр. 92 от 27. 11. 2015 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД ЗАДС), който влиза в сила от 01. 01. 2016 г.
 
Целта на материала е да се разгледат направените промени.
Най-често задавани въпроси относно данъчните облекчения за деца
 
 
Доц д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Данъчното облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата по чл. 22б от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се отмени, но за сметка на това през тази година за първи път ще се ползватдве нови данъчни облекчения:
-        за деца (чл. 22в от ЗДДФЛ);
-        за деца с увреждания (чл. 22г от ЗДДФЛ).
 
Като всяко ново облекчение двете нови облекчени пораждат въпроси.
 
Целта на материала е да се отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с ползване на двете облекчения.
Преглед на последните промени в Закона за административните нарушения и наказания
 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
В ДВ, бр. 81 от 20. 10. 2015 г. бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (ЗИД ЗАНН), който влиза в сила от 21. 11. 2015 г.
 
Всички изменения и допълнения са насочени към института на особената имуществена отговорност на юридическите лица, регламентирана в чл. 83а - 83e от ЗАНН.
 
Измененията и допълненията са наложени във връзка необходимостта за съответствие на българското законодателство с разпоредбите на Конвенцията на ООН срещу корупцията.
 
Целта на материала е да се разгледат направените промени.