Данъчни облекчения и лихви

Отмяната на предварителните обезпечителни мерки, наложени в ревизионното производство по ДОПК
 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
В материала се разглежда процедурата на налагане на предварителни
обезпечителни мерки и възможността за отмяната им, регламентирана в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
 
Относно задължението на работодателя да води трудово досие на работника или служителя
 
 
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
 
С измененията и допълненията Кодекса на труда (КТ), обнародван в  ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17. 07. 2015 г.) беше въведено изрично задължение на работодателя да води трудово досие на работника или служителя.
 
Целта на материала е да даде отговор на два въпроса във връзка с новото задължение:
 
-        какви документи трябва да се съхраняват в личното трудово досие на работника и служителя и
-        колко време трябва да се съхранява трудовото досие.

 

Някои въпроси свързани с изплащането на дивиденти
 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
С материала се цели да се обърне внимание на някои условия и изисквания, които следва да се имат предвид при разпределяне на дивиденти.