Анулиране фактури и Справка по чл. 73

Казус относно осигуряване и облагане на физическо лице, упражняващо трудова дейност в Германия
Казусът  е свързан  със задълженията за
-        осигуряване, както и
-        деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на доходите
на местно физическо лице,  упражняващо трудова дейност в Германия.
Казус относно обратно изкупуване на акции

Казусът е относно счетоводното отчитане и данъчното третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на обратното изкупуване на акции в съответствие с чл. 187б от Търговския закон от физическо лице – акционер.

Казус относно разваляне на сделка по повод недвижим имот

Казусът e относно счетоводното отчитане и данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане на върнат аванс през 2015 г., за продажба на недвижим имот, при условие, че сделката е следвало да се осъществи през 2009 г., като през 2014 г. задължението за аванса е отписано, като е отразен счетоводен приход.

Казус относно онлайн търговия с пари и стари банкноти

Казусът е относно счетоводното и данъчното третиране на онлайн търговия с пари и стари банкноти.