Осигуряване и облагане чуждестранни лица

Казус относно третиране по реда на ЗДДС и ЗДДФЛ на регистриран земеделски стопанин с предприятие на ЕТ, регистрирано по ЗДДС

Казусът е свързан с данъчно третиране по реда на ЗДДС и ЗДДФЛ на физическо лице, което има предприятие на ЕТ, извършващо търговска дейност, отделно регистрирано като земеделски стопанин по ЕГН. 

Казус относно третиране по реда на КСО, ЗДДС и ЗДДФЛ на платен бонус на местно физическо лице в африканска държава

Казусът е свързан с третиране по реда на КСО, ЗДДС и ЗДДФЛ на платен бонус на местно физическо лице от чуждестранно дружество, по трудов договор с българско дружество за добър резултат по проект, организиран и управляван от него в Африка, в полза на това дружество, Договорът за проекта е сключен между чуждестранното дружество и българското дружество, на което лицето е служител.