Подобрение на нает актив и командироване

Казус относно третиране на покупка и експлоатация на лек автомобил по реда на ЗДДС и ЗКПО

Казусът е свързан с третирането на отчетени разходи за покупка и експлоатация на нов автомобил по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Казус относно третиране на командировки на шофьори в Германия и транспортна услуга

Българско дружество притежава международен лиценз за извършване на транспортни услуги. От м. април чрез спедиторска фирма в Австрия започва да извършва транспортни услуги на територията на Европейския съюз с негов камион, който ще пребивава там един месец, като това включва няколко курса извършвани на територията на Германия.

Казусът е свързан с третирането на командировките на шофьорите и спазването на изискванията Германия за начисляваме на шофьорите на възнаграждение за управление 8,50 евро на час, както и третирането на транспортната услуга от гледна точка на ЗДДС.

Казус относно осигуряване и облагане на артисти извън ЕС, извършващи дейността си в чужбина

Казусът е свързан с третиране за целите на осигурителното и данъчното законодателство на задълженията на българско дружество, наело на граждански договори лица от Македония за извършване на дейност в друга държава членка на ЕС.

Казус относно търговско представителство на чуждестранно лице
Казусът е свързан с:
-        необходимостта от публикуване на ГФО,
-        подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО и
-        възможността за ползване на данъчен кредит за закупен лек автомобил
от търговско представителство.
Казус относно третиране на куриерски услуги по реда на ЗДДС и Наредба № Н-18

Казусът е свързан с третирането по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18) на куриерски услуги, извършвани от транспортна фирма.