Приложимо законодателство и продажба на имоти

Данъчна практика по реда на ЗДДФЛ относно продажба на недвижими имоти от местни физически лица
Подбрани са актуални разяснение на приходната администрация, публикувани в система “Въпроси и отговори”, във връзка с често задавани въпрос в стопанската практика, свързани с третирането по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) продажбата на недвижими имоти от местни физически лица, а имено:
-        Кога продажбата на недвижими имоти следва да се тълкува като дейност на търговец и съответно да се облага по реда приложим за еднолични търговци (без право на ползване на разпоредбите на чл. 13, ал.1, т.1, б. “а“ и „б“ на ЗДДФЛ за неблагаемост на доходите при определен срок на притежаване до определен брой продажби)?;
-        Как се третира продажба на два апартамента, придобити срещу учредено право на строеж върху наследствен имот и как се определя датата на придобиване на апартаментите за целите чл. 13, ал. 1, т. 1, б. “а“ и „б“ на ЗДДФЛ за неблагаемост на доходите при определен срок на притежаване?
-       При продажба на повече от един, респ. два недвижими имота как се определя за кои от тях е приложимо преференциалното третиране по реда на чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ?
-        Как се третира обезщетение срещу учредено право на строеж върху поземлен имот, който не е придобит по наследство, и кога става дължим данъкът?
-        Какво влиза в обхвата на понятието „недвижим имот“ при продажба на недвижим имот, в случай на извършени подобрения в същия, както и на инсталации и съоръжения, дограма и част от покъщнина?
-        Облагаем ли е и подлежи ли на деклариране доход от продажби три имота през данъчната година, отговарящи поотделно на изискванията за необлагаемост от гледна точка на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. “а“ и „б“ на ЗДДФЛ?
-        Доколко е приложима разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „б“ на ЗДДФЛ за неблагаемост на доходите при определен срок на притежаване при продажба на вещни права на строеж на сграда?
-        Как се третира от гледна точка на ЗДДФЛ доходът от продажба на недвижими имоти, придобити по време на брак?
-        Как се формира данъчната основа за получения доход от продажбата на еднофамилна къща, когато същата е построена по стопански начин и липсват разходни документи? Допустимо ли е данъчната основа да се формира като разлика между продажната цена и данъчната оценка на имота?
-        Как се третира продажба на един жилищен имот – придобит половината по наследство и половината по дарение, като периодът на притежаване на целия имот до продажбата е под 3 години?
-        Включват ли се в цената на придобиване на поземлен имот за целите на определяне на облагаемия доход по чл. 33, ал.1 от ЗДДФЛ допълнителни разходи във връзка с промяна на предназначението на имота?
Данъчна практика относно третиране на средствата по програма "Еразъм +"
Подбрани са две разяснение на приходната администрация, публикувани в система “Въпроси и отговори”, относно данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на средствата, които се предоставят за студентска, преподавателска и административна мобилност по програма „"Еразъм +" на Европейския съюз, като:
-        едното е свързано с третиране на средствата преди въвеждане на разпоредбата на т. 28 на чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ, регламентираща като необлагаеми средства, получени по програма "Еразъм +", в сила от 01. 01. 2016 г.;
-       другото е относно конкретизиране на обхвата на необлагаемите доходи след влизането в сила на цитираната разпоредба.