Приложимо законодателство и продажба на имоти

Казус относно данъчните и осигурителни задължения по граждански договори с чуждестранни физически лица, работещи извън страната
Българско дружество с основен предмет на дейност предоставяне на услуги в сферата на информационните технологии, услуги по техническа поддръжка на софтуер, модификации на софтуер и др. възнамерява да наеме на граждански договор чуждестранни физически лица от и извън ЕС за дистанционна техническа поддръжка на софтуери, дистанционна обработка на поръчки на клиенти, създаване на хостинг акаунт на клиенти, поддръжка на интернет страници, обработване на поръчки на клиенти и разрешаване на всякакви технически проблеми на клиентите във връзка с хостинг услуги. Всички лица ще работят дистанционно от държавата на постоянното си пребиваване.

В тази връзка се търси отговор на въпроси, свързани с данъчните и осигурителни задължения на българското дружество. 
Казус относно третиране по реда на данъчното и осигурителното законодателство на договор за посредническа услуга с чуждестранно физическо лице
Българско дружество има сключен договор за посредническа услуга с физическо лице от Турция, който е намерил клиент в Турция. Лицето извършва дейността си изцяло в Турция. Въпросите са свързани със задълженията на българското дружество от гледна точка на ЗДДС, ЗДДФЛ и осигурителното законодателство.
Казус относно третиране по реда на ЗДДС и ЗДДФЛ на доходи от наем на недвижим имот във Великобритания, собственост на местно физическо лице
Казусът е свързан с третиране по реда на ЗДДС и ЗДДФЛ на доходи от наем на недвижим имот във Великобритания, придобит от местно физическо лице по време на брак.
Казус относно данъчно третиране по реда на ЗДДС, ЗКПО и СИДДО на продажба на дял в ЕООД от чуждестранно юридическо лице
Българско дружество (ЕООД) има капитала 100 лв. Едноличен собственик на 100 % от капитала е чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Латвия. Едноличният собственик продава 50 % от капитала (общо 50 дяла) на физическо лице (руски гражданин) срещу цена, която общо надхвърля 50 000 евро.
 
Въпросите са свързани с данъчното третиране на сделката от гледна точка на ЗДДС, ЗКПО и СИДДО с Латвия.
 
Третиране на строителна дейност на българско дружество в Гърция с наети машини от гръцко дружество по реда на ЗДДС и ЗКПО
Казусът е свързан с третиране на строителна дейност на българско дружество в Гърция с наети машини от гръцко дружество по реда на ЗДДС и ЗКПО.