Промени в ЗМ и ЗДДС

Казус относно отчитане на данъчни задължения по РА за корпоративен данък при спечелено дело

Казусът е свързан с определени с ревизионен акт (РА) данъчни задължения за корпоративен данък за 2010 - 2012 г., за които през 2016 г. съдът е установил, че не са дължими.

Въпросите са относно начина на счетоводно отчитане и данъчно третиране по реда на ЗКПО на недължимия съгласно решението на съда, корпоративен данък, установен с РА,

Казус относно третиране на разходи за командировки на персонала в чужбина
Казусът е относно командировки на служители на българско дружество в чужбина, като сумата на нощувките обичайно превишава размера, определен по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ).
 
Въпросите са свързани с третирането на изплатените дневните командировъчни пари по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ, доколкото политиката приета от ръководството е, нощувките да се изплащат на служителите по реални размери, без да се коригират дневните командировъчни пари по реда на чл. 37, ал. 3 от НСКСЧ.